Als asielzoeker heb je recht op de betaling of terugbetaling van je medische kosten. De betaling of terugbetaling is afhankelijk van hoe je medische zorg krijgt.

Hoe je medisch zorg krijgt, is afhankelijk van je opvang.

Als asielzoeker in procedure, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Je hebt een opvangstructuur en je verblijft er (code 207)
 • Je verblijft niet in een opvangstructuur, en bij je code 207 staat ‘no show’.
 • Je hebt geen opvangstructuur (geen code 207)

Als afgewezen asielzoeker zijn er twee mogelijkheden:

 • Je hebt recht op opvang
 • Je hebt geen recht op opvang

Eenmaal erkend als vluchteling of als je het statuut van subsidiaire bescherming geniet, kan je je aansluiten bij een ziekenfonds.

Welke instanties betalen de medische zorg?

Fedasil

Fedasil geeft of betaalt de medische zorg van asielzoekers in de meeste gevallen.

Ofwel krijg je de medische zorg bij de medische dienst van de opvangstructuur. Ofwel geeft Fedasil een betalingsverbintenis (een 'requisitorium').

OCMW

Het OCMW komt tussen voor de medische kosten in de volgende gevallen:

 • Je verblijft in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
 • Je hebt geen opvangstructuur én geen code 207

Het OCMW betaalt jouw medische kosten alleen bij behoeftigheid. Het OCMW stelt je behoeftigheid vast in een sociaal onderzoek

Je verblijft in je toegewezen opvangstructuur (code 207)

De concrete regeling van de medische hulpverlening en verzorging verschilt naargelang het type opvangstructuur. Opvangstructuren zijn:

 • Opvangcentrum, inclusief het open terugkeercentrum
 • Federaal Opvanginitiatief (FOI)
 • Opvangplaats, beheerd door NGO’s
 • Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
 • SOI Gent

Opvangcentrum

Fedasil geeft of betaalt de medische zorg. In afwachting van een aanpassing van de Opvangwet is dat ook zo als je een ziekteverzekering hebt, bijv. omdat je werkt.

Voor eerstelijnszorg, kan je soms terecht bij de eigen medische dienst. Als er geen medische consultaties zijn, of voor gespecialiseerde zorg, verwijst het opvangcentrum je door naar externe medische diensten. Bij doorverwijzing is er een requisitorium (betalingsverbintenis).

Je kan een externe huisarts vragen. Als de arts van Fedasil je niet doorverwijst naar die externe arts, dan moet je die zelf betalen. Het recht op vrije keuze van zorgverstrekker moet gerespecteerd worden.

Een opvangcentrum kan zijn:

 • een federaal opvangcentrum
 • opvangcentrum Rode Kruis

Federaal Opvanginitiatief (FOI)

Het moedercentrum betaalt de medische kosten. Het moedercentrum is het opvangcentrum waaraan je bent toegewezen, al verblijf je er niet.

Voor eerstelijnszorg ga je naar een lokale arts en apotheker waarmee het moedercentrum een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Als je in het FOI van Arendonk verblijft, dan moet je naar de medische dienst van het federaal opvangcentrum in Arendonk.

Voor gespecialiseerde zorg vraag je je huisarts best vooraf om een doorverwijzing.

Opvangplaats

Een opvangplaats wordt beheerd door NGO’s zoals Vluchtelingenwerk en Cire. Fedasil geeft of betaalt de medische zorg namens deze NGO's. In afwachting van een aanpassing van de Opvangwet is dat ook zo als je een ziekteverzekering hebt, bijv. omdat je werkt.

Voor eerstelijnszorg en voor gespecialiseerde zorg, verwijst de opvangplaats je door naar externe medische diensten. De opvangpartner geeft je een requisitorium (betalingsverbintenis).

Een opvangpartner is bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Vlaanderen die ondermeer samenwerkt met Caritas.

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Het OCMW komt tussen voor de medische kosten bij behoeftigheid. Het OCMW beslist over de behoeftigheid na een sociaal onderzoek.

De POD MI betaalt de medisch kosten terug. De POD MI betaalt ook het remgeld terug, behalve voor de ambulante kosten van werkende asielzoekers die het leefloon of meer verdienen.

De maatschappelijk werker van het OCMW verwijst je door naar een zorgverstrekker en geeft je een betalingsverbintenis.

Als je je als LOI-bewoner kan aansluiten bij een ziekenfonds, dan heb je geen recht op een verhoogde tegemoetkoming omdat je materiële en geen financiële steun geniet. De ziekenfondsbijdragen moeten betaald worden met de forfaitaire toelage voor het LOI. De bijdragen mogen niet ten laste gelegd worden van de POD MI.

Wie kan zich aansluiten bij een ziekenfonds in België?

Je verblijft niet in een opvangstructuur en bij je code 207 staat ‘no show’

Als asielzoeker met een vermelding ‘no show’ onder code 207, heb je recht op medische en psychologische begeleiding. Je hebt geen recht op financiële steun van het OCMW.

Je vraagt vooraf een ‘betalingsverbintenis’ bij de Cel Medische Kosten van Fedasil. Doe je aanvraag best per fax met een document 'aanvraag requisitorium medisch zorg'.

Download het document 'aanvraag requisitorium medisch zorg'

De zorgverstrekker stuurt de factuur op naar de Cel Medische Kosten. Die zorgt voor de betaling.

Contactgegevens:

Fedasil
Cel centralisatie medische kosten
Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel
02 213 43 00 (NL)
02 213 43 25 (F)
Fax 02 213 44 12
medic@fedasil.be.

Bij dringende medische situaties moet je een ‘attest van spoedeisende zorgen’ voorleggen voor de terugbetaling. Verwar dat attest niet met het attest van 'dringende medische hulp' voor mensen zonder wettig verblijf.

Je krijgt de vermelding ‘no show’ in het wachtregister onder de code 207 als:

 • Je bent toegewezen aan een opvangstructuur, maar je ervoor kiest om elders te gaan wonen.
 • Je een meervoudige asielaanvraag hebt ingediend of wacht op een beslissing tot niet-inoverwegingname lijst veilige landen 

Je hebt geen opvangstructuur en geen code 207

Als je als asielzoeker geen opvangstructuur hebt (geen code 207 in het wachtregister), dan heb je recht op OCMW-steun. Het OCMW komt tussen voor je medische kosten bij behoeftigheid.

Het OCMW van de hoofdverblijfplaats op de dag van de hulpvraag is dan meestal bevoegd. Je vindt de hoofdverblijfplaats terug in de codes 001 en 020 in het wachtregister.

Welk OCMW is bevoegd?

Een beslissing van niet-toewijzing aan een opvangstructuur kan om 2 redenen:

 • de verzadiging van het opvangnetwerk
 • individuele bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld: je doet een asielaanvraag tijdens een legaal verblijf of je kan gaan wonen bij familielid met een duurzaam verblijf

Je asielaanvraag is afgewezen

Als je nog recht op opvang hebt, dan kan je een beroep blijven doen op de medische begeleiding van je opvangstructuur.

Als je geen recht op opvang meer hebt, dan heb je toch nog een recht op dringende medische hulp bij behoeftigheid.

Uitzonderlijk moet het OCMW maatschappelijke dienstverlening toekennen en heeft men recht op medische zorgen die deel uitmaken van deze steunverlening. Je hebt recht op  OCMW-steun bij medische overmacht.

Uitzonderlijk heb je nog recht op een ziekteverzekering.

Extra informatie