Twee basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociaal vertaling

 1. De vertaalopdracht past in de dienstverlening van je organisatie.
 2. De vertaalopdracht helpt je cliënt om zijn basisrechten te realiseren (inzake gezondheidzorg, onderwijs, werk, huisvesting en algemeen welzijn) of om zijn plichten na te komen.

Komt dus niet in aanmerking voor sociaal vertalen:

 • privézaken of belangen die geen verband houden met een procedure of vraag van een overheidsdienst of sociale dienstverlening
 • commerciële, politieke, ideologische of religieuze documenten

Is vertalen een goed idee voor deze tekst?

Is het opportuun om een bepaald document te vertalen? Die vraag bekijkt het sociaal vertaalbureau op het moment van je aanvraag:

 1. Is vertalen noodzakelijk voor een correcte dienstverlening?
 2. Is vertalen het meest geschikte middel in de dienstverlening?
 3. Is vertalen het meest efficiënte middel? Is een volledige vertaling nodig of is een vertaling van een samenvatting van de tekst even rendabel? Is het document nog niet vertaald?
 4. Is het brondocument geschikt voor vertaling? Is het document juridisch correct? Kan de aansprakelijkheid voor de vertaling gedragen worden (vb. geen vertaling van een vertaling)? Is het document niet te moeilijk of te lang? Enzovoort.
 5. Kwaliteitsbewaking: kan de vertaling voldoende kwaliteitsvol gebeuren? Is er een gecertificeerde vertaler beschikbaar? Is revisie mogelijk?

Concreet: drie types documenten

Sociaal vertalen gebeurt voor drie soorten documenten:

 1. Individuele officiële documenten
 2. Individuele communicatie of informatie
 3. Collectieve gerichte of niet-gerichte informatieve communicatie

Individuele officiële documenten, indien nodig beëdigd

Het zijn documenten die deel uitmaken van iemands ‘administratieve identiteit’.

Voorbeelden:

 • identiteitspapieren
 • diploma’s
 • getuigschriften
 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • rijbewijs
 • lidkaarten
 • vonnis

Individuele communicatie of informatie tussen een dienst of voorziening en de anderstalige cliënt in het kader van de dienstverlening.

 • documenten die maar één keer vertaald moeten worden.
  Voorbeelden:
  (huis)reglementen,
  procedurele informatie (zoals de handleiding van een dialyseapparaat)

 • documenten die na vertaling nog verder aangepast moeten worden aan de klant.
  Voorbeelden:
  reglement
  informed consent-formulieren van ziekenhuizen
  verslag buurtvergadering
  brief van school aan alle ouders
 • schriftelijke communicatie tussen een voorziening en individuele klanten.
  Voorbeelden:
  brieven (van een stedelijke belastingdienst aan een achterstallige betaler, van een school aan een gezin)
  doktersattesten
  medische en psycho-medische verslagen
  rapporten

 • gerichte individuele communicatie van een anderstalige naar een voorziening of dienst.
  Voorbeelden:
  brieven in de context van een lopend dossier of lopende begeleiding, bijvoorbeeld van een anderstalige naar het OCMW.

Collectieve gerichte of niet-gerichte informatieve communicatie

Het gaat over de volgende soorten documenten:

 • niet gerichte collectieve communicatie: mededelingen van algemeen nut
  Voorbeelden:
  communicatie over diabetes, vaccinaties, kinderziektes, TBC-screening, …

 • gerichte collectieve communicatie naar klantengroepen over het aanbod van de voorziening, over specifieke activiteiten van een voorziening.
  Vorm: brochures, flyers, of affiches (digitaal of op papier).
  Voorbeeld:
  info over de studiereis van een school

 • enquêtes en vragenlijsten: documenten die informatie opvragen bij klantengroepen, voornamelijk gericht op beleidskeuzes en -voorstellen.
  Dit soort vertalingen is vrij nieuw en vooralsnog zeldzaam.
Extra informatie