Oproeping

Het CGVS stuurt je als asielzoeker een oproeping voor een gehoor. Je krijgt de oproeping ofwel op jouw gekozen woonplaats of, bij gebrek hiervan, op het secretariaat van het Commissariaat. Je advocaat krijgt een kopie van de oproeping. Als je gekozen woonplaats op het adres van je advocaat is, dan gebeurt de oproeping per fax. Het CGVS moet de advocaat op de hoogte brengen van elk gepland gehoor. 

Het CGVS is verplicht om je minstens één keer op te roepen voor een gehoor. Een uitzondering daarop is mogelijk als het gaat om de beoordeling van nieuwe elementen bij een tweede of volgende asielaanvraag. Als het CGVS op basis van de verklaringen die bij DVZ zijn opgemaakt een beslissing kan nemen, dan is het CGVS niet verplicht de asielzoeker te horen. Als het CGVS de nieuwe elementen in overweging neemt, dan moet er wel een nieuw gehoor plaatsvinden. Tenzij het CGVS meteen een positieve beslissing kan nemen.

De vragenlijst die je invulde tijdens de registratie van je asielaanvraag dient als voorbereidend document voor het gehoor.

Het CGVS kan je later vragen om bijkomende inlichtingen te geven. Je moet dan reageren binnen de maand na verzending van dat verzoek om bijkomende inlichtingen. Anders kan je geweerd worden uit de procedure. Daarom is het belangrijk om je woonplaatskeuze actueel te houden.

Als je niet kan verschijnen op je gehoor, dan moet je de reden van afwezigheid laten weten binnen de 15 dagen na de datum van het gehoor. Anders kan je geweerd worden uit de procedure. De afwezigheid van je advocaat tijdens het gehoor is geen reden tot uitstel.

Termijn voor gehoor

Het gehoor moet minstens 8 werkdagen na de oproeping plaatsvinden.

In een aantal gevallen vindt het gehoor plaats na minstens 48 uur:

  • asielzoekers uit een veilig land
  • asielzoekers die al het vluchtelingenstatuut hebben bekomen in een ander EU-land
  • asielzoekers die een meervoudige asielaanvraag hebben ingediend
  • personen die onder artikel 52/2 Verblijfswet vallen
  • asielzoekers die uit een EU-land komen
  • asielzoekers die vastgehouden worden

In 2 gevallen vindt het gehoor plaats na minstens 24 uur:

  • asielzoeker die in detentie een meervoudige asielaanvraag indient
  • de gezinnen die in detentie een meervoudige asielaanvraag indienen

Bewijzen en stukken

Je moet alle mogelijke bewijzen aanbrengen. Materiële bewijzen voorleggen is niet absoluut noodzakelijk.

Heb je geen bewijsstukken? Kan je bijvoorbeeld geen paspoort of geboorteakte voorleggen? Geef dan een plausibele uitleg. Dan kunnen jouw verklaringen evengoed het bewijs leveren dat je vluchteling bent of in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Je verklaringen moeten wel consistent en geloofwaardig zijn.

Bijkomende stukken geef je best af tijdens het gehoor. Nieuwe elementen deel je best zo snel mogelijk mee. Je moet zelf instaan voor de vertaling van de stukken of ze toelichten tijdens het gehoor.

Protection officer

De 'protection officer' is de medewerker van het CGVS die het gehoor afneemt. Hij waarborgt een passende geheimhouding en is dus gebonden tot naleving van de bescherming van het privéleven. Hij mag geen informatie meedelen aan de instanties in het land van herkomst of andere actoren van vervolging.

Tegenstrijdige verklaringen

Tijdens het interview wordt je geconfronteerd met tegenstrijdige verklaringen die je tijdens het interview aflegt. De medewerker van het CGVS is verplicht om je daarmee te confronteren. Op die manier worden incoherenties, inconsistenties, zelfs gewone misverstanden die uit jouw woorden blijken, tijdens het gehoor onmiddellijk opgehelderd. En geven ze geen aanleiding tot een negatieve beslissing waartegen je dan pas later in beroep kan reageren. Maar het CGVS kan een asielbeslissing nemen op grond van een tegenstrijdigheid waarmee je niet werd geconfronteerd. Bijvoorbeeld omdat het CGVS die tegenstrijdigheid pas na grondig onderzoek, na je gehoor, vaststelde.

Opvragen gehoorverslag en overmaken opmerkingen door advocaten

Sinds juli 2015 kunnen advocaten van een asielzoeker het verslag van het gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) opvragen en eventuele opmerkingen overmaken.

De advocaat kan zijn verzoek richten tot de Dienst Advocaten van het CGVS. Dit kan per mail via het emailadres: cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be. Hierop staan geen termijnen, maar het CGVS raadt advocaten aan dit zo snel mogelijk te doen, aangezien het niet wacht op opmerkingen van de advocaat voordat er een beslissing wordt genomen.

Tolk

Het koninklijk besluit over de procedure bij het CGVS beschrijft duidelijk de taak van de tolk en voorziet richtlijnen in geval van een belangenconflict. Dat staat zo in de CGVS brochure 'Deontologie voor tolk en vertaalwerk'

Download de CGVS brochure 'Deontologie voor tolk en vertaalwerk'

Als het CGVS zelf geen geschikte tolk kan aanstellen en als je zelf geen tolk meeneemt naar het gehoor, dan kan het CGVS een beslissing nemen over je asielaanvraag, zonder je te horen (koninklijk besluit over de procedure bij het CGVS). In de praktijk krijg je toch altijd een gehoor. Dat is verplicht op basis van de Europese richtlijn over de asielprocedure (Richtlijn 2005/85/EG).

Aanwezigheid advocaat of vertrouwenspersoon?

Je advocaat of vertrouwenspersoon mag aanwezig zijn. Je vertrouwenspersoon moet vooraf schriftelijk een aanvraag bij het CGVS indienen. Alleen personen die beroepshalve asielzoekers begeleiden, mogen het verhoor bijwonen. Vrijwilligers zijn uitgesloten.

De aanwezige advocaat en/of vertrouwenspersoon mag in principe niet tussenkomen tijdens het gehoor. Op het einde van het gehoor krijgt hij de kans om opmerkingen te maken.

Asielzoeker met ernstige psychiatrische problemen

Heb je een ernstige psychiatrische problematiek waardoor je niet of nauwelijks gehoord kan worden? Dan volg je binnen het CGVS een extra cliëntgerichte procedure. Je behoort dan tot de zogeheten NIAK-dossiers ('niet-interviewbare alleenstaande asielzoekers').

De dossierbehandelaar volgt jouw ritme. Je krijgt bijvoorbeeld geen technische weigering als je niet komt opdagen.

Het CGVS neemt de uiteindelijke beslissing in overleg met je behandelende geneesheer, de expertpsycholoog van het CGVS, de dossierbehandelaars van het CGVS en de DVZ, de sociaal assistent van het opvangcentrum of LOI waar je verblijft en eventueel andere mensen die betrokken zijn.

Als je asielaanvraag wordt afgewezen, dan staat er in jouw negatieve beslissing eventueel een humanitaire clausule.

Jaarlijks gaat het om ongeveer 15 tot 20 dossiers. Het CGVS beslist zelf of de speciale NIAK-procedure gevolgd wordt.

 

Extra informatie