Het BCHV selecteert de asieldossiers die in aanmerking komen voor ondersteuning door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) van de Verenigde Naties. Het kan gaan om ondersteuning van lopende asieldossiers of van een tweede asielaanvraag.

Het UNHCR kan gedurende het hele verloop van de asielprocedure een schriftelijk of mondeling advies geven aan de asielinstanties. Zowel uit eigen beweging, als op verzoek van de instanties. In dat advies verwijst het BCHV op de band tussen het relaas van de asielzoeker en de Conventie van Genève. Wanneer een overheid afwijkt van het advies, dan moet die in de beslissing uitdrukkelijk de reden vermelden waarom wordt afgeweken van het advies.

Het BCHV kan ook tussenkomen in:

  • Dublin-dossiers. Bijvoorbeeld het versnellen van overnames of om ervoor te zorgen dat verschillende gezinsleden hun asielaanvraag door één staat behandeld zien.
  • gedwongen uitwijzing
  • gezinshereniging van erkende vluchtelingen
Extra informatie