Unieburgers en familieleden van Unieburger

Binnenkomst kan je slechts geweigerd worden:

 • om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid
 • bij gebruik van valse of misleidende informatie, of valse of vervalste documenten, of bij het plegen van fraude, of bij gebruik van andere onwettige middelen die bijdragen tot erkenning van je verblijf

De binnenkomst weigeren is een mogelijkheid, de overheid is niet verplicht dit te doen.  

Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling is daarbij onvoldoende. Hoe langer geleden het laakbare gedrag zich voorgedaan heeft, hoe minder het kan worden ingeroepen. Het moet gaan om een actueel gevaar voor de openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. De reden moet het individu ook persoonlijk toerekenbaar zijn. 

Alleen als je aan een ziekte lijdt die vermeld wordt in de bij de Verblijfswet gevoegde lijst, kan je binnenkomst en kort verblijf geweigerd of beëindigd worden. Het gaat enkel om potentieel epidemische ziekten zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie of andere infectieziekten of besmettelijke parasitaire ziekten.

Voordat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing tot weigering van binnenkomst neemt, moet hij altijd rekening houden met de volgende elementen in je dossier:

 • de duur van je verblijf in België
 • je leeftijd
 • je gezondheidstoestand
 • je gezins- en economische situatie
 • je sociale en culturele integratie in België
 • je banden met het herkomstland

Derdelanders

Als je niet aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet, dan kan je de toegang tot het grondgebied worden ontzegd.

Terugdrijving is mogelijk wanneer je:

 • wordt aangetroffen in de luchthaventransitzone zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten.
 • België probeert binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten.
 • zo nodig, geen documenten kan overleggen ter staving van het doel van je voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden. 
 • niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor de duur van je voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar je herkomstland of voor de doorreis van een derde Staat waar je toegang gewaarborgd is, en je niet in staat bent die middelen wettelijk te verwerven.
 • met het oog op weigering van toegang gesignaleerd staat in het Schengeninformatiesysteem.
 • door de minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen die België bindt te kunnen schaden.
 • door de minister of diens gemachtigde geacht wordt de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land te kunnen schaden.
 • sedert minder dan tien jaar uit België werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken.
 • het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch opgeheven is.
 • lijdt aan een van de ziekten opgesomd in de bijlage bij de Verblijfswet.  

De beslissing tot terugdrijving wordt genomen door de grenscontrole. Als je een geldig visum hebt, dan neemt DVZ de beslissing en wordt het visum nietig verklaard of ingetrokken. 

Beroep tegen terugdrijving

Tegen de beslissing tot terugdrijving kan je binnen de dertig dagen na de betekening ervan een niet-schorsend annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen instellen.  

Extra informatie