In sommige gevallen kan je alleen uitgezet worden met een koninklijk besluit tot uitzetting.

Wie kan alleen uitgezet worden met een koninklijk besluit tot uitzetting?

Je kan met een koninklijk besluit tot uitzetting worden uitgezet als je:

 • een gevestigde vreemdeling in België bent
 • de status van langdurig ingezetene in België hebt
 • een verblijfsrecht als Unieburger of als familielid van een Unieburger hebt

Een uitzettingsbesluit mag niet op economische redenen berusten, maar moet uitsluitend op het persoonlijk gedrag van de vreemdeling gegrond zijn. Bij het nemen van een uitzettingsbesluit, moet de DVZ een proportionaliteitstoets doen en rekening houden met:

 • de duur van het verblijf in België,
 • de leeftijd van de betrokkene,
 • de gevolgen voor de betrokkene en zijn familieleden, en
 • met het bestaan van banden met het land van herkomst of het ontbreken ervan.

Uitsluitingen

Je mag niet worden uitgezet met een koninklijk besluit als je:

 • in België geboren bent en er sindsdien voornamelijk en regelmatig verblijft.
 • in België bent aangekomen voordat je 12 jaar werd en er sindsdien voornamelijk en regelmatig verblijft.
 • erkend vluchteling bent.

Behalve in geval van een ernstige aanslag op de nationale veiligheid mag je niet worden uitgezet als je:

 • als Unieburger of als familelid van een Unieburger de laatste 10 jaar in België verblijf had.
 • Unieburger of familelid van een Unieburger bent die de leeftijd van 18 nog niet bereikt heeft, tenzij de verwijdering noodzakelijk is in je belang als minderjarige, zoals bepaald in de toepasselijke internationale verdragen.
 • niet bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of meer en je het ouderlijk gezag als ouder of voogd uitoefent of voldoet aan de onderhoudsverplichting ten aanzien van minstens een kind dat op een regelmatige manier in België verblijft.

Behalve in geval van een ernstige aanslag op de openbare orde of de nationale veiligheid mag je niet met een koninklijk besluit tot uitzetting worden uitgezet als je:

 • als Unieburger of als familelid van een Unieburger een duurzaam verblijfsrecht hebt.
 • voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven door nationaliteitskeuze of nationaliteitsverklaring, of om deze nationaliteit te herkrijgen.
 • een niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot bent van een Belg.
 • als werknemer getroffen bent door een blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer het arbeidsongeval verband houdt met, of de beroepsziekte werd opgedaan bij, de uitvoering van arbeidsprestaties tijdens een regelmatig verblijf in België.

Gehoor in sommige gevallen verplicht

Als de minister een koninklijk besluit tot uitzetting wil uitvaardigen, dan moet je vooraf gehoord worden door de Commissie van Advies voor Vreemdelingen als je:

 • het recht om gehoord te worden put uit een internationaal verdrag
 • subsidiaire bescherming geniet
 • voorafgaandelijk aan je strafrechtelijke veroordeling een werkelijk huwelijks- of gezinsleven onderhield met je wettelijk in België verblijvende echtgenoot of geregistreerde partner, of als je het ouderlijk gezag als ouder of voogd uitoefende, of als je voldeed aan de onderhoudsverplichtingen ten aanzien van minstens een wettelijk in België verblijvend kind, of als je een dergelijke effectieve echtelijke of familiale relatie onderhoudt in de periode dat je van je vrijheid bent beroofd.