Om de uitwijzingsbevelen beter te kunnen opvolgen, werd de Sefor-procedure in het leven geroepen. Deze procedure is alleen van toepassing op derdelanders. Ze wordt niet toegepast op:

  • Unieburgers 
  • Asielzoekers die verblijven in een opvangstructuur voor asielzoekers of in een lokaal opvanginitiatief (LOI) 

Gemeente doet de opvolging

De gemeente roept je per brief op voor de betekening van het uitwijzingsbevel. In de oproepingsbrief vraagt de gemeente je je identiteitsdocumenten en 3 pasfoto’s mee te brengen. De gemeente verstuurt de brief nadat de DVZ het uitwijzingsbevel naar de gemeente stuurde.   

De gemeente vult een identificatieformulier in waaraan de drie pasfoto’s worden gevoegd en een kopie van je identiteitsdocumenten. Je ondertekent het identificatieformulier en ontvangt er een kopie van. 

De gemeente stuurt een kopie van de betekening van je bevel en van je identificatieformulier naar bureau Sefor van de DVZ. 

De gemeente roept je op voor een tweede afspraak. Op de tweede afspraak moet je aantonen welke stappen je intussen ondernam voor je vrijwillige terugkeer. Je moet aan de gemeente de volgende gegevens verstrekken: de datum van vertrek, de plaats van vertrek, de bestemming en een kopie van je vervoersbewijs. De gemeente stuurt de gegevens naar de dienst Sefor. 

Als je niet ingaat op de oproepingen van de gemeente, dan kan dat beschouwd worden als een risico op onderduiken. 

Als je geen identiteitsdocumenten meer hebt, dan moet je bij de ambassade van je herkomstland een paspoort of een laissez-passer aanvragen om je afreis mogelijk te maken. 

Als je niet over de nodige financiële middelen beschikt, dan kan je beroep doen op het vrijwillige terugkeerprogramma. Dat programma voorziet in een vliegtuigticket, begeleiding op de luchthavens en eventueel een premie en materiële steun in het herkomstland. Het programma wordt uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en door Caritas International onder supervisie van Fedasil.

Als je geen geldige reisdocumenten hebt, dan moet je je binnen de 3 werkdagen aanbieden bij bureau Printrak van de DVZ met een kopie van je identificatieformulier en een pasfoto. Er worden dan vingerafdrukken genomen om je identiteit te bepalen. 

Als je na de afgifte van het BGV een nieuwe verblijfsprocedure opstart, dan contacteert bureau Sefor het behandelende bureau met de vraag om je nieuwe aanvraag prioritair te behandelen.

Vrijwillige terugkeer

Als je een BGV ontvangt, dan moet je op eigen initiatief het grondgebied verlaten binnen de daarin bepaalde termijn.

De DVZ geeft voorkeur aan vrijwillige terugkeer. Dat betekent dat je vrijwillig uitvoering geeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Je kan het bevel niet vrijwillig uitvoeren als de DVZ beslist je te doen terugleiden. De DVZ kan je onverwijld naar de grens doen terugleiden ingeval van:

  • risico op onderduiken
  • eerder niet gerespecteerd BGV
  • niet gerespecteerde preventieve maatregelen
  • derde (of latere) asielaanvraag zonder nieuwe elementen
  • gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid
  • fraude of gebruik van valse documenten of informatie

Je kan dan ook opgesloten worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel. Zeker wanneer er een risico op onderduiken is of wanneer je de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. Detentie is mogelijk tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen worden toegepast.

Adrescontrole

Na het verstrijken van de termijn die werd toegekend om het grondgebied te verlaten, controleert de politie je adres om vast te stellen of je al dan niet vertrokken bent. De controle van de verblijfplaats vindt ook plaats als je niet reageert op de oproeping door de gemeente. 

Bij de adrescontrole speelt het beginsel van de onschendbaarheid van de woning een belangrijke rol. De politie mag je woning alleen betreden met een huiszoekingsbevel. Of als jij daarin toestemt. Je bent niet verplicht de deur te openen of de politie binnen te laten maar een weigering kan beschouwd worden als een risico op onderduiken. 

De politie maakt het verslag van de adrescontrole over aan de dienst Sefor. De gemeente ontvangt er een kopie van. 

Gedwongen terugkeer

Als je je verzet tegen je verwijdering of als je een risico op gevaar vormt tijdens je verwijdering, dan wordt overgegaan tot je gedwongen terugkeer, in voorkomend geval onder begeleiding. Er mogen dan dwangmaatregelen gebruikt worden met eerbiediging van de artikelen 1 en 37 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

De Algemene Inspectie van de politie is belast met de controle op de gedwongen terugkeer.  

Extra informatie