Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.874 - 06-10-2016

  Gezinshereniging – Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer van personen – art. 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG – burgerservicenummer in Nederland – geen verblijfsrecht – geen bewijs van gezinsleven in Nederland - verwerping

 • Raad van State - 235.968 - 04-10-2016

  Wens om geen synthesememorie neer te leggen – niet aangetekend verzonden – kennisgeving per gewone brief – RvS 26 mei 2016, nr. 234.869 – termijn gerespecteerd – disproportioneel – te formalistisch - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.642 - 30-09-2016

  Asielzoeker – Irak – bijlage 26quinquies – nieuwe asielaanvraag na terugkeer naar land van herkomst – art. 51/8 Vw. – eerste of meervoudige aanvraag – aanvechtbare handeling – Cass. 21 januari 2014, P.13.2061.N – nieuwe vervolgingsfeiten – art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85/EG – geciteerde rechtspraak kan niet worden gevolgd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.607 - 30-09-2016

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – BGV – fraus omnia corrumpit – valse identiteit bij asielaanvraag - verzoekende partijen heeft geen rechten verworven uit gebruik andere naam – integratie en duur verblijf niet beïnvloed door valse naamdracht – vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/2081/A - 29-09-2016

  Installatiepremie geweigerd – erkende vluchteling – art. 14, § 3 RMI-wet – woning ongeschikt – woonkwaliteit - OCMW legt bijkomende voorwaarde op voor toekennen installatiepremie – artikel 2 § 2 KB Installatiepremie - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.525 - 29-09-2016

  Asielzoeker – Somalië – Bajuni eilanden – weigering in overwegingname van meervoudige asielaanvraag – art. 57/6/2 Vw. – nieuwe elementen – afwezigheid archief en centraal register in Somalië – algemeen argument – verplichting CGVS om te onderzoeken – psychologische toestand in overweging nemen – getuigenissen onderzoeken - vernietiging

 • Raad van State - 235.858 - 27-09-2016

  Art. 9bis Vw. – zich nestelen in illegaal verblijf – ruime appreciatiebevoegdheid DVZ – elementen inzake maatschappelijke integratie geen grond voor regularisatie – voorheen geen enkele verblijfsaanvraag ingediend – lokale verankering louter gevolg van de eigen houding van verzoeker – discretionaire bevoegdheid niet overschreden - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/30/C - 27-09-2016

  Opvang - asielzoeker - kort geding – teruggestuurd onder Dublin maar toch als tweede asielaanvraag beschouwd – no show – geen individuele motivatie – no show enkel gebaseerd op feit dat het meervoudige asielaanvraag is – referentie naar opvangwet/richtlijn/Grondwettelijk Hof/parlementaire werken – des te erger dat er geen afgeronde eerste asielprocedure was want teruggestuurd onder Dublin – inoverwegingname laat bovendien te lang op zich wachten – ondanks aanmaningen van Vluchtelingenwerk en advocaat geen reactie van Fedasil – veroordeling op voorwaarde van beroep ten gronde - dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.318 - 26-09-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – geen intentie om zich permanent in België te vestigen – art. 40bis, § 2, 1° Vw. – art. 40ter Vw. – zich bij een persoon voegen houdt niet noodzakelijk permanent verblijven in – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.320 - 26-09-2016

  Ministerieel Besluit tot terugwijzing – inreisverbod 10 jaar – slagen en verwondingen met voorbedachten rade zonder het oogmerk te doden doch met de dood tot gevolg - gewelddadige diefstal met blijvende ongeschiktheid tot gevolg – openbare orde – ernst gepleegde feiten – motiveringsplicht - art. 8 EVRM – inmenging in privéleven gerechtvaardigd – noodzakelijkheid – afweging tussen persoonlijk en algemeen belang – evenredig – art. 3 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.324 - 26-09-2016

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – duurzame en stabiele relatie niet voldoende aangetoond – verzoeker heeft e-mailadres en wachtwoord facebookprofiel aan DVZ gegeven – privacywet – toestemming van verzoeker doet hier geen afbreuk aan – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.351 - 26-09-2016

  Dublin III - Bulgarije - art.18, eerste lid, b) Dublin III-verordening - behandeling asielaanvragen - opvang kandidaat-vluchtelingen - vertrouwensbeginsel - art.3 EVRM - UNHCR-advies - AIDA-verslag - individueel onderzoek – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 116/2016 - 22-09-2016

  Burgerlijk recht - Personen - Adoptie - Voorwaarden voor adoptie - Nieuwe adoptie - Meerderjarige met volle adoptie door inmiddels overleden adoptant - Onmogelijkheid van nieuwe gewone adoptie - Verschil in behandeling met meerderjarige met oorspronkelijke afstammingsband

 • Grondwettelijk Hof - 114/2016 - 22-09-2016

  Gerechtelijk recht - Rechtsplegingsvergoeding - Toepassingsgebied - Beroep tegen de beslissing tot weigering om een huwelijk te voltrekken - Vergelijking van de partij die in het ongelijk is gesteld en de ambtenaar van de burgerlijke stand - Gelijke behandeling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38030/12 - 21-09-2016

  (Khan t. Duitsland) Artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – misdrijf – ontoerekeningsvatbaarheid – meerderjarig kind – gevaar voor openbare veiligheid – gedoogde verblijfstatuut toegekend – schrapping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.800 - 19-09-2016

  Gezinshereniging - art. 40ter Vw. – art. 40bis, § 2, 4° Vw. – affectieve en financiële banden – getuigenverklaringen – bewijswaarde normaliter gering – schrijven niet afkomstig van willekeurige derden – toetsing perfect mogelijk – geldstortingen – buurtonderzoek – geen poging tot controle waarachtigheid van de feiten – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.711 - 16-09-2016

  Weigering tot verlenging verblijf – langdurig ingezetene met tweede verblijf in België – arbeidskaart – vrijstelling – bedienaar eredienst – niet erkend – art. 61/7, $ 3 Vw. – geen betrekking op aanvraag tot verlenging – geen vervaltermijn – verwerping

 • Hof van Justitie - C-304/14 - 13-09-2016

  (Secretary of State for the Home Department t. CS) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 20 VWEU – Derdelander met een kind van jonge leeftijd ten laste dat Unieburger is – Verblijfsrecht in het land waarvan het kind onderdaan is – Strafrechtelijke veroordelingen van de ouder van het kind – Besluit tot verwijdering van de ouder met als gevolg de indirecte verwijdering van het betrokken kind

 • Hof van Justitie - C-165/14 - 13-09-2016

  (Alfredo Rendón Marín t. Administración del Estado) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht in een lidstaat van een derdelander met een strafblad – Ouder die als enige de zorg heeft voor twee minderjarige kinderen die Unieburger zijn – Eerste kind met de nationaliteit van de woonlidstaat – Tweede kind met de nationaliteit van een andere lidstaat – Nationale wettelijke regeling die uitsluit dat aan die bloedverwant in opgaande lijn een verblijfstitel wordt verleend, wegens diens strafblad – Weigering van verblijf die ertoe kan leiden dat de kinderen het grondgebied van de Unie moeten verlaten

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/1615/A - 12-09-2016

  Maatschappelijke dienstverlening – illegaal verblijf – art. 57, § 2, 1° OCMW-wet – erkende staatloze – onuitwijsbaar – overmacht – Cass. 18 december 2000 – GwH 19 december 2009 en 11 januari 2012 – onmogelijkheid om terug te keren naar Turkije expliciet bevestigd in vonnis staatloosheid – bestaan van administratieve overmacht die toepassing art. 57, § 2, 1° OCMW-wet verhindert - gegrond

Pagina's