Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.577 - 20-10-2016

  Visumaanvraag – kort verblijf – Syrië – veiligheidssituatie in Aleppo – UDN - art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – MTHEN – voorlopige maatregelen – visa moeten binnen de 48 uur worden afgeleverd – schorsing

 • Hof van Justitie - C-429/15 - 20-10-2016

  (Evelyn Danqua t. Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Nationale procedureregel die voor het indienen van een verzoek om subsidiaire bescherming voorziet in een termijn van vijftien werkdagen vanaf de kennisgeving van de afwijzing van de asielaanvraag – Procedurele autonomie van de lidstaten – Gelijkwaardigheidsbeginsel – Doeltreffendheidsbeginsel – Goed verloop van de procedure voor de behandeling van het verzoek om subsidiaire bescherming – Goed verloop van de terugkeerprocedure – Onverenigbaarheid

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/1361/B - 18-10-2016

  Geplande repatriëring – beroep hangende bij RvV - beroep tegen detentie bij KI – eenzijdig verzoekschrift – beslissing KI afwachten – verbod aan DVZ om verzoeker te repatriëren – dwangsom

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 31517/12 - 18-10-2016

  (Miessen t. België) Schending artikel 6 §1 – recht op toegang tot de rechter – overdreven formalisme – Raad van State

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.408 - 17-10-2016

  Asielzoeker – Afghanistan – asielrelaas niet aannemelijk – gezag van gewijsde eerder arrest RvV – subsidiaire bescherming – afkomst uit Nangarhar niet aannemelijk, maar geen twijfel over Afghaanse nationaliteit – veiligheidssituatie in land van herkomst moet worden onderzocht - vernietiging

 • Raadkamer / Brussel - 14-10-2016

  Detentie – geweigerde asielaanvraag – art. 74/6, § 1 bis, 9° Vw. – eerder BGV niet gerespecteerd – redelijke alternatieven voor vrijheidsberoving – gekend adres – steeds op afspraak verschenen – ingeschreven op school – gegrond - vrijlating

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.351 - 14-10-2016

  Asielzoeker - Irak - student - bedreiging - betrouwbaarheid informatie - verklaringen over verblijfplaats aannemelijk – tegenstrijdige verklaringen ondermijnen algemene geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen niet - art. 48/3 Vw. - toekenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.346 - 14-10-2016

  BGV – bijlage 13 – termijn kort verblijf overschreden – periode 90 dagen op 180 dagen – zorgvuldigheidsplicht – art. 8 EVRM – minderjarige kinderen – geen afdoende correcte belangenafweging – foutieve berekening 90 dagen – geen verwijzing naar eventueel statuut tijdens vorig verblijf - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.368 - 14-10-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 43 Vw. – weigering wegens nationale veiligheid – sympathisant terroristische organisatie – evenredigheidsbeginsel – gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 december 2001 – weigering verblijf niet opgenomen in dit standpunt - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 11981/51 - 13-10-2016

  (B.A.C. t. Griekenland) Schending artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – lange asielaanvraag - langdurige precaire en onzekere situatie - schending artikel 3 EVRM – positieve verplichting

 • Hof van Justitie - C-294/15 - 13-10-2016

  (Edyta Mikołajczyk t. Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki) Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 1, lid 1, onder a) – Materiële werkingssfeer – Verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk ingediend door een derde na het overlijden van een van de echtgenoten – Artikel 3, lid 1 – Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat van de verblijfplaats van de ‚verzoeker’ – Strekking

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.271 - 13-10-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer - Art. 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG – ander familielid – art. 47/1 Vw. – verzoeker valt niet onder toepassingsgebied – ten laste - land van herkomst - HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman - art. 40 bis Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.192 - 12-10-2016

  Dublin III – Italië – UDN – verzoekster is HIV-positief – BGV – detentie – kwetsbaar profiel – delicate en evolutieve situatie in Italië – garanties noodzakelijk - EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – EHRM 21 januari 2011, MSS/Griekenland en België – nieuwe uitwijzingsmaatregel zonder dat verzoekster gehoord werd – art. 3 EVRM – art. 4 Handvest - MTHEN – schorsing

 • Arbeidsrechtbank / Gent - 16/8/K - 11-10-2016

  Opvang - asielzoeker - positieve beschikking – eenzijdig verzoekschrift – gezin met kinderen - pre-registratie en einde oude recht op opvang – aanvraag verlenging Fedasil zonder voorwerp – hoger belang van het kind – nieuwe elementen in de tweede asielaanvraag – hoogdringendheid aanvaard – dwangsom – voorwaarde binnen de drie maanden beroep ten gronde

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.046 - 10-10-2016

  Dublin III – Duitsland – art. 18.1.b) Dublin III-Vo – art. 3 EVRM – belang van de schoolgaande kinderen – overbevolking in Duitse asielcentra – EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – AIDA-rapport – specifieke profiel verzoekster met vijf minderjarige kinderen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.998 - 07-10-2016

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – ten laste zijn in land van herkomst – HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.874 - 06-10-2016

  Gezinshereniging – Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer van personen – art. 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG – burgerservicenummer in Nederland – geen verblijfsrecht – geen bewijs van gezinsleven in Nederland - verwerping

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/FA/78 - 05-10-2016

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – negatief advies – wettelijke termijn – rechtsgeldig verlengd – datum beslissing, niet betekening – ten gronde geen afdoende redenen om wettelijke samenwoning te weigeren – gemeenschappelijk kind – gegrond wat betreft termijn – ongegrond met betrekking tot samenwoonst

 • Raad van State - 235.968 - 04-10-2016

  Wens om geen synthesememorie neer te leggen – niet aangetekend verzonden – kennisgeving per gewone brief – RvS 26 mei 2016, nr. 234.869 – termijn gerespecteerd – disproportioneel – te formalistisch - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.642 - 30-09-2016

  Asielzoeker – Irak – bijlage 26quinquies – nieuwe asielaanvraag na terugkeer naar land van herkomst – art. 51/8 Vw. – eerste of meervoudige aanvraag – aanvechtbare handeling – Cass. 21 januari 2014, P.13.2061.N – nieuwe vervolgingsfeiten – art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85/EG – geciteerde rechtspraak kan niet worden gevolgd - verwerping

Pagina's