Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/4094/A - 15-06-2016

  Dringende medische hulp – medisch visum type C – visum niet verlengd – behoeftigheid niet betwist – weigering tot medewerking - art. 3 EVRM – geen opportuniteitscontrole – legaliteitscontrole – territoriale bevoegdheid – toekenning dringende medische hulp

 • Hof van Cassatie - P.16.0604.F - 15-06-2016

  Detentie – invrijheidstelling – art. 72 Vw. – wettelijke bepalingen op de voorlopige hechtenis – art. 425 Wetboek van Strafvordering – advocaat moet houder zijn van een getuigschrift van een opleiding in cassatieprocedures – onontvankelijk – verwerping

 • Raad van State - 235.046 - 14-06-2016

  Inreisverbod – 9ter aanvraag ongegrond verklaard – bevel om het grondgebied te verlaten - attest van immatriculatie raakt niet enkel aan uitvoerbaarheid BGV, maar ook aan verwijderingsmaatregel zelf – tijdelijk en precair verblijfsrecht – na verwerping ten gronde 9ter moet nieuwe beslissing houdende BGV worden genomen – impliciete intrekking BGV - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.738 - 14-06-2016

  Gezinshereniging – bloedverwant in opgaande lijn van een Belg – gezinshereniging niet mogelijk – Belg heeft gebruik gemaakt van vrij verkeer – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – fout van gemeente – art. 20 en 21 VWEU – art. 45 Handvest – schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.744 - 14-06-2016

  Asielzoeker – Dublin III – visum voor Tsjechië – termijn verzoek tot overname – art. 21 Dublin III-Vo. – Eurodac – visuminformatiesysteem VIS – systemen van elkaar onderscheiden – termijn drie maanden – art. 3 EVRM – geen schending - verwerping

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/AR/2593 - 13-06-2016

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis § 1, 2° WBN – negatief advies OM - vijf jaar ononderbroken en wettelijk verblijf in België – art. 7bis §2, eerste lid, 2° WBN – art. 4 KB van 14 januari 2013 - attest van immatriculatie telt principieel niet mee als wettelijk verblijf in het kader van de nationaliteitswetgeving – duidelijke wettekst – geen eigenlijke verblijfstitel van meer dan drie maand – slechts een voorlopig document – attest van immatriculatie is niet gelijk te stellen met bijlage 15 – declaratief en retroactief karakter van het verblijf kan niet worden toegepast op Belgische nationaliteitswetgeving – negatief advies gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.179 - 07-06-2016

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – nood aan behandeling op plaats elders dan oorzaak posttraumatisch stresssyndroom – behandeling trauma onmogelijk bij terugkeer – plaats behandeling – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-63/15 - 07-06-2016

  (Mehrdad Ghezelbash t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 12 – Afgifte van verblijfstitels of visa – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C-155/15 - 07-06-2016

  (George Karim t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 18 – Terugname van een asielzoeker wiens verzoek in behandeling is – Artikel 19 – Beëindiging van de verantwoordelijkheid – Afwezigheid van ten minste drie maanden uit het grondgebied van de lidstaten – Nieuwe procedure ter bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C-47/15 - 07-06-2016

  (Sélina Affum t. Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d’appel de Douai) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Inverzekeringstelling – Nationale regeling waarbij gevangenisstraf wordt gesteld op illegale binnenkomst – Situatie van ‚doorreis’ – Multilaterale overnameregeling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 7211/06 - 07-06-2016

  (R.B.A.B. en anderen t. Nederland) Geen schending artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – genitale verminking - Soedan

 • Raad van State - 234.973 - 07-06-2016

  Asielzoeker – beroepsprocedure bij RvV – wrakingsverzoek magistraat – art. 39/66 Vw. – beginselen wraking van toepassing – art. 838 Ger. W. – hogere rechtbank bevoegd – rechten van verdediging – art. 14, § 2 Gecoordineerde wetten van 2 januari 1973 op de Raad van State - art. 28 tot 30 Procedurereglement RvV duiden geen instantie aan - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd voor beoordeling wrakingsverzoek van een van hun magistraten – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.189 - 07-06-2016

  Art. 9 ter Vw. – beschikbaarheid medicatie in land van herkomst verzoeker – vervangingsmedicijnen – valt binnen de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer – art. 8 KB van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – webpagina’s niet vertaald - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.039 - 03-06-2016

  Dublin III – Italië – art. 3 EVRM – AIDA-rapport – gedeeltelijke lezing DVZ – opvang – tijdelijke opvangvoorzieningen voor Dublin-terugkeerders stopgezet – toegang Dublin-terugkeerders tot opvangstructuren - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.072 - 03-06-2016

  Unieburger – werkzoekende – art. 40 Vw. - reële kans op tewerkstelling – voorgelegde werkervaring – beoordeling komt toe aan DVZ – interim tewerkstelling – persoonlijke omstandigheden – beperkte duur werkloosheid – trajectovereenkomst VDAB – geen garantie op werk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.013 - 03-06-2016

  Asielzoeker – Irak – geloofwaardig profiel – gebrek aan informatie in administratief dossier – e-mail dossierbehandelaar – partijdige en bevoordeelde bewoordingen – substantiële onregelmatigheid – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 85/2016 - 02-06-2016

  Publiek recht - Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Beletsel - Gewichtige feiten eigen aan de persoon - 1. Veroordeling wegens een inbreuk op de sociale wetgeving - 2. Veroordeling wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.

 • Grondwettelijk Hof - 84/2016 - 02-06-2016

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap - Kind geboren tijdens het huwelijk - Onmogelijkheid om aan de rechter te vragen om zijn afstamming vast te stellen ten aanzien van een andere man dan de echtgenoot van zijn moeder die als zijn biologische vader wordt voorgesteld, indien het niet voldoet aan een van de voorwaarden van artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof - 87/2016 - 02-06-2016

  Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de biologische vader van het kind - Vervaltermijn van één jaar - Startpunt - Ontdekking van het feit dat hij de biologische vader van het kind is - Kind jonger dan twaalf jaar. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 2. Rechten van het kind.

 • Hof van Justitie - C-438/14 - 02-06-2016

  (Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff t. Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Vrijheid om te reizen en te verblijven in de lidstaten – Wet van een lidstaat waarbij adellijke voorrechten worden afgeschaft en de toekenning van nieuwe adellijke titels wordt verboden – Achternaam van een meerderjarige onderdaan van die staat, verkregen tijdens gewoonlijk verblijf in een andere lidstaat, waarvan die persoon eveneens de nationaliteit bezit – Naam die adellijke bestanddelen bevat – Woonplaats in de eerste lidstaat – Weigering van de autoriteiten van de eerste lidstaat om de in de tweede lidstaat verkregen naam in het register van de burgerlijke stand in te schrijven – Rechtvaardiging – Openbare orde – Onverenigbaarheid met fundamentele beginselen van Duits recht

Pagina's