Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.890 - 01-06-2016

  Dublin III – Bulgarije – UDN – art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – non-refoulement – asielprocedure en opvangvoorzieningen – tekortkomingen – standpunt UNHCR – rapporten Amnesty International en ECRE - AIDA-rapport – gezaghebbende bron – verslechtering - MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.891 - 01-06-2016

  Dublin III – Bulgarije – UDN – art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – non-refoulement – asielprocedure en opvangvoorzieningen – tekortkomingen – standpunt UNHCR – rapporten Amnesty International en ECRE - AIDA-rapport – gezaghebbende bron – verslechtering - MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.694 - 30-05-2016

  Art. 9 ter vw. – ongegrond - bevindingen arts DVZ vinden geen steun in bewoordingen van standaard medisch getuigschrift – arts heeft verzoekster niet zelf onderzocht – geen eigen medisch onderzoek – partiële lezing voorgelegd attesten - vernietiging

 • Hof van Cassatie - C.13.0042.F - 27-05-2016

  Staatloze – geen recht op verblijf – GwH 11 januari 2012, nr. 1/2012 –- staatloze die ongewild nationaliteit is verloren – Art. 49 Vw. – verschil in behandeling tussen staatloze en vluchteling ongrondwettelijk – gegrond - cassatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 15/342/I - 26-05-2016

  Administratieve bijdrage – retributie – art. 9bis Vw. – art. 1/1 Vw. – rechtsbijstand – pro deo – derdenverzet – art. 665, 6° en 668, d) Ger. W. – buitengerechtelijke procedure – procedure op grond van 9bis Vw. valt onder bepalingen art. 665 en 668 Ger. W. – rechtsbijstand heeft ook betrekking op in art. 1/1 Vw. voorziene retributie – derdenverzet ontvankelijk, maar ongegrond

 • Grondwettelijk Hof - 77/2016 - 25-05-2016

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming langs vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting door het kind ouder dan 22 jaar - Termijn - Aanvang - Ontdekking van het feit dat de persoon die het heeft erkend zijn vader niet is.

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.363 - 25-05-2016

  Humanitair visum – visum type D – Syriërs – UDN – familie van erkende vluchteling – art. 9 Vw. – meerderjarig kind dat alleen achter blijft – epilepsie - toegang tot de nodige zorgen en medicatie in Gaza – humanitaire situatie in Gaza. –art. 3 EVRM – medische problemen – MTHEN – voorlopige maatregelen – nieuwe beslissing binnen de 5 dagen – schorsing

 • Raad van State - 234.824 - 24-05-2016

  Intrekking subsidiaire bescherming – veroordeling tot gevangenisstraf – begrip ernstig misdrijf – art. 57/6, eerste lid, 6° Vw. - art. 55/4, c) Vw. – individuele omstandigheden – advies over de verenigbaarheid van een mogelijke verwijderingsmaatregel met artikel 3 EVRM – advies is geen aanvechtbare rechtshandeling - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.142 - 24-05-2016

  Dublin III – Hongarije – art. 3 EVRM – tacit agreement – AIDA-rapport – non-refoulement – lijst veilige landen Hongarije – Servië door Hongarije als veilig derde land beschouwd – concept veilige derde land ook toegepast op Dublin-terugkeerders – niet onderzocht of Servië non-refoulement beginsel naleeft – Servië heeft geen werkend asielsysteem – standpunt UNHCR – ernstige systematische tekortkomingen in Hongaarse asielprocedure en opvangmodaliteiten – Nederlandse, Oostenrijke, Finse rechtspraak – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38590/10 - 24-05-2016

  (Biao t. Denemarken) Artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – discriminatieverbod i.v.m. het recht op gezinsleven – gezinshereniging – integratievoorwaarde – onrechtstreekse discriminatie op basis van etnische afkomst – schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - AN55.F1.1670-13 - 24-05-2016

  Schijnhuwelijk – valse Nigeriaanse huwelijksakte – prostitutie – partners leiden elk een eigen leven – andere relaties – geen daadwerkelijke gezinssituatie – art. 79bis Vw. – Cass. 14 januari 2014 – valsheid in geschrifte – Cass. 13 januari 2015 – intellectueel vals stuk – fraude – veroordeling tot gevangenisstraf met opschorting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.848 - 19-05-2016

  Asielzoeker – Irak – medische documenten – schizofrenie – nood aan stabiele omgeving – onmenselijke en vernederende behandeling - art. 48/4, § 2, b) Vw. - toekenning subsidiaire bescherming

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49441/12 - 19-05-2016

  (Kolonja tegen Griekenland) Schending artikel 8 EVRM – inreisverbod – crimineel verleden – geen proportionele inmenging in privé- en gezinsleven – gevestigde migrant

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.864 - 19-05-2016

  Asielzoeker – Syrië – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – misdaden tegen de menselijkheid – wijdverbreide en stelselmatige aanval tegen een burgerbevolking – substantiële bijdrage – uitzonderingsbepaling – technisch directeur stedenbouwkundige dienst – verzoeker maakte geen deel uit van Syrische veiligheidsdiensten – geen individuele verantwoordelijkheid – erkenning

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 1273/2016 - 18-05-2016

  Onwettig verblijf – arrestatie - art. 75 Vw. – gevangenisstraf en geldboete - veroordeling

 • Raad van State - 234.722 - 12-05-2016

  Uitlevering – Turkije – art. 3 EVRM – art. 4 EU-Handvest – art. 33 Vluchtelingenverdrag – non-refoulement – asielzoeker – afwikkeling asielprocedure afwachten alvorens uitleveringsbeslissing wordt genomen – dubbelzinnige houding – risico op onherroepelijke schade – voorwaarde spoedeisendheid voldaan – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.406 - 11-05-2016

  Gezinshereniging – verzoeker vastgehouden in gesloten centrum – aanvraag via advocaat bij volmacht – art. 52 KB 8 oktober 1981 – bewoordingen bijlage 19ter vormen geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel – volmacht op rechtsgeldige wijze – overmacht - onmogelijkheid om zich persoonlijk aan te melden – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - 15/3430/A - 04-05-2016

  IPR - huwelijk – vordering tot nietigverklaring van buitenlands huwelijk – art. 146bis BW – celibaatsattest – art. 64 BW – nieuw huwelijk – schending openbare orde – huwelijk niet erkend in België – vordering tot nietigverklaring zonder voorwerp

 • Raad van State - 234.639 - 03-05-2016

  NBMV – asielzoeker – twijfels over leeftijd – leeftijdsonderzoek – medisch onderzoek – standaarddeviatie – art. 7, §3 Voogdijwet NBMV - vierledig onderzoek – enkel eindconclusie is relevant – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 166.969 - 29-04-2016

  Gezinshereniging – dochter van Unieburger – intrekking F-kaart – nieuwe aanvraag – ouder dan 21 – begrip ‘ten laste’ – art. 40bis Vw. – HvJ 16 januari 2014, C-423/12, Reyes t. Zweden – geen vereiste om aanvraag in te dienen in het land van herkomst of geen voorwerp uit te maken van niet-uitgevoerd bevel om het grondgebied te verlaten - vernietiging

Pagina's