Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56971/10 - 08-11-2016

  (El Ghatet t. Zwitserland) Schending artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – gezinshereniging – procedurele verplichtingen – evenredigheidstoets – hoger belang van het kind – te oppervlakkig onderzoek door nationale rechters – schending

 • Raad van State - 236.371 - 08-11-2016

  Asielzoekster – eerste arrest RvV vernietiging – RvV acht psychologisch onderzoek noodzakelijk – tweede weigeringsbeslissing CGVS zonder psychologisch onderzoek – tweede arrest RvV stelt niet vast dat psychologisch onderzoek niet langer noodzakelijk is – schending gezag van gewijsde eerste arrest RvV – cassatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/219/C en 16/221/C - 07-11-2016

  Visumaanvraag – kort verblijf - Syrië – UDN bij RvV – Belgische staat veroordeeld om visa af te leveren – dwangsom – annulatiebevoegdheid – voorlopige maatregelen – art. 3 EVRM – visa moeten worden afgeleverd - Rechtbank van eerste aanleg onbevoegd om arrest RvV aan te vullen door een dwangsom op te leggen

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/7846/A, 15/10788/A en 16/15/A - 07-11-2016

  Opvang – gezin met minderjarige kinderen in onwettig verblijf – behoeftigheid staat al vast door opvang – geen voorafgaande vraag bij OCMW – veroordeling Fedasil

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.342 - 04-11-2016

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – art. 12bis Vw. – echtgenote en kinderen erkend als vluchteling – buitengewone omstandigheden – verzoeker uitgesloten van vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming – onontvankelijk – art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – verzoeker wordt niet bevolen het grondgebied te verlaten – tegenstrijdige motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.346 - 04-11-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – eigen inkomsten verzoeker – term “beschikken” – herkomst bestaansmiddelen - vernietiging

 • Hof van beroep / Gent - 2015/EV/0010 - 03-11-2016

  Akte van bekendheid – homologatie met oog op naturalisatie tot Belg – vervanging geboorteakte – art. 5, § 1 WBN – getuigenverklaringen – gebruik valse namen – geen onmogelijkheid geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen – getuigen zijn tegenstrijdig en ongeloofwaardig – identiteit en herkomst twijfelachtig - ongegrond

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/FA/133 - 02-11-2016

  Huwelijk in Egypte – verzoek tot afgifte attest geen huwelijksbeletsel bij Belgische ambassade – art. 20/1 van de consulaire wet van 31 december 1851 – schijnhuwelijk – art. 69, 70 en 71 wet 21 december 2013 houdende het consulair wetboek – onderzoek schijnhuwelijk toegelaten – art. 146bis BW – openbare orde – ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2015/2338/B - 31-10-2016

  IPR – erkenning buitenlands vonnis – afstamming - draagmoederschap – vaderschap verzoekers vastgesteld door rechtbank in Californië - erkenning tweede vaderschap – art. 22 en 25 WIPR – openbare orde – weigering tot erkenning

 • Raadkamer - 31-10-2016

  Raadkamer – detentie – derde verlenging – termijn 5 maanden sedert vrijheidsberoving verstreken – geen openbare orde of nationale veiligheid – akkoord tot terugkeer met Koerdische autoriteiten geschorst – niet duidelijk of effectieve verwijdering binnen een redelijke termijn nog mogelijk is – ongegrond – invrijheidsstelling

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.178 - 27-10-2016

  Asielzoekster – Turkije – Koerdische origine – mishandeling door ex-echtgenoot – ernstige psychologische problemen – art. 1, C, § 5 Vluchtelingenverdrag – cessation clause – dwingende redenen - art. 48/7 Vw. – eerdere vervolging – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.175 - 27-10-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40bis Vw. – huwelijksakte niet erkend door gemeente – schijnhuwelijk – motiveringsplicht – art. 27 WIPR – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.944 - 26-10-2016

  Humanitair visum - Syrië – visum D - uitdrukkelijke motiveringsplicht – geen afdoend antwoord op specifieke argumenten van de aanvraag – art 8 EVRM – moeilijke toegang tot noodzakelijke medische en andere voorzieningen – aanwezigheid familie in Syrië – ouders eerste verzoekende partij hebben subsidiaire bescherming - precaire toestand – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/3438/B - 25-10-2016

  Eenzijdig verzoekschrift - visumaanvraag – kort verblijf - Syrië – UDN bij RvV – Belgische staat veroordeeld om visa af te leveren – art. 3 en 13 EVRM – arrest RvV werd niet binnen gestelde termijn uitgevoerd – dwangsom

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 1056/15 - 25-10-2016

  (Dzhurayev en Shalkova t. Rusland) Schending artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – inreisverbod – openbare orde – procedurele waarborgen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.577 - 20-10-2016

  Visumaanvraag – kort verblijf – Syrië – veiligheidssituatie in Aleppo – UDN - art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – MTHEN – voorlopige maatregelen – visa moeten binnen de 48 uur worden afgeleverd – schorsing

 • Hof van Justitie - C-429/15 - 20-10-2016

  (Evelyn Danqua t. Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – Nationale procedureregel die voor het indienen van een verzoek om subsidiaire bescherming voorziet in een termijn van vijftien werkdagen vanaf de kennisgeving van de afwijzing van de asielaanvraag – Procedurele autonomie van de lidstaten – Gelijkwaardigheidsbeginsel – Doeltreffendheidsbeginsel – Goed verloop van de procedure voor de behandeling van het verzoek om subsidiaire bescherming – Goed verloop van de terugkeerprocedure – Onverenigbaarheid

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/1361/B - 18-10-2016

  Geplande repatriëring – beroep hangende bij RvV - beroep tegen detentie bij KI – eenzijdig verzoekschrift – beslissing KI afwachten – verbod aan DVZ om verzoeker te repatriëren – dwangsom

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 31517/12 - 18-10-2016

  (Miessen t. België) Schending artikel 6 §1 – recht op toegang tot de rechter – overdreven formalisme – Raad van State

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 176.408 - 17-10-2016

  Asielzoeker – Afghanistan – asielrelaas niet aannemelijk – gezag van gewijsde eerder arrest RvV – subsidiaire bescherming – afkomst uit Nangarhar niet aannemelijk, maar geen twijfel over Afghaanse nationaliteit – veiligheidssituatie in land van herkomst moet worden onderzocht - vernietiging

Pagina's