Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/1615/A - 12-09-2016

  Maatschappelijke dienstverlening – illegaal verblijf – art. 57, § 2, 1° OCMW-wet – erkende staatloze – onuitwijsbaar – overmacht – Cass. 18 december 2000 – GwH 19 december 2009 en 11 januari 2012 – onmogelijkheid om terug te keren naar Turkije expliciet bevestigd in vonnis staatloosheid – bestaan van administratieve overmacht die toepassing art. 57, § 2, 1° OCMW-wet verhindert - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.385 - 09-09-2016

  Art. 9ter Vw. – ononvankelijk – kennelijk ongegrond – chronische hepatitis C – verzoeker wordt niet behandeld in België wegens geen verblijfsstatuut - niet ipso facto uit afleiden dat er geen nood aan behandeling is – dure medicatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.393 - 09-09-2016

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – uit asielaanvraag blijkt dat verzoeker Somalische nationaliteit niet aannemelijk kan maken – geringe betrouwbaarheid en bewijswaarde Somalische documenten – feit dat 9ter ontvankelijk wordt verklaard heeft niet tot gevolg dat identiteit vaststaat - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 16/201/C - 07-09-2016

  Student – garant – inkomen garant – bedrag niet wettelijk bepaald - kinderen ten laste – kinderbijslag – inkomen partner garant – dwangsom – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.202 - 06-09-2016

  Art. 9ter Vw. – medische problemen worden niet betwist – voorgestelde medicatiewissel – niet verplicht beschikbaarheid geneesmiddelen met minste bijwerkingen te onderzoeken – niet kennelijk onredelijk – minder gunstige omstandigheden in herkomstland geen schending art. 3 EVRM – noodzakelijke zorgen toegankelijk - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14344/13 - 06-09-2016

  (Alimov t. Turkije) Artikel 5 EVRM – administratieve detentie in Turkije – illegale detentie –recht op informatie – recht op spoedig rechtsmiddel en op vergoeding – schending – artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – slechte detentieomstandigheden – schending – artikel 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen juridische bijstand – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18152/11 - 06-09-2016

  (Erkenov t. Turkije) Artikel 5 EVRM – administratieve detentie in Turkije – illegale detentie –recht op informatie – recht op spoedig rechtsmiddel –recht op vergoeding – schending – artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – slechte detentieomstandigheden – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.167 - 05-09-2016

  Art. 9bis Vw. – kinderen geboren in België – kinderen met verblijfsrecht in België - buitengewone omstandigheid – art. 8 EVRM – gevolgen erkenning door vader – art. 319 BW – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.926 - 02-09-2016

  Art. 9bis Vw. – staatloze – onontvankelijk – BGV – buitengewone omstandigheden – herkomstland - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/6/K - 01-09-2016

  Tweede asielaanvraag – verlenging van de materiële hulp – eenzijdig verzoekschrift – volstrekte noodzakelijkheid – art. 584 Ger. W. – eis tot verlenging materiële hulp toelaatbaar en gegrond – verlenging opvang in afwachting geschil voor de bodemrechter – veroordeling Fedasil

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49734/12 - 01-09-2016

  (V.M. t. Verenigd Koninkrijk) Schending artikel 5 § 1 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – kwetsbaarheid – arbitraire detentie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.764 - 31-08-2016

  Art. 9ter Vw. – weigering verlenging – art. 3 EVRM – medische opvolging noodzakelijk – risico op recidive – wijziging medische toestand niet definitief – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.711 - 30-08-2016

  Geregulariseerde – beëindiging onbeperkt verblijf – fraude – erkend als vluchteling in Frankrijk – fraus omnia corrumpit – art. 13, § 2 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.581 - 25-08-2016

  Dublin III – Oostenrijk – art. 3 EVRM – voldoende waarborgen – schorsing onderzoek asielaanvragen in Oostenrijk – vragen bij opvang en bijstand aan asielzoekers – moratorium - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/5/K - 24-08-2016

  Tweede asielaanvraag – verlenging van de materiële hulp – art. 7 Opvangwet – eenzijdig verzoekschrift – volstrekte noodzakelijkheid – art. 584 Ger. W. – eis tot nietigverklaring niet toelaatbaar – eis tot verlenging materiële hulp toelaatbaar en gegrond – verlenging opvang in afwachting geschil voor de bodemrechter – veroordeling Fedasil

 • Raad van State - 12.106 - 24-08-2016

  Gezinshereniging – art. 10, §2 Vw. - Stabiele en toereikende bestaansmiddelen – art. 60, §7 OCMW-wet – vorm van sociale bijstand – tijdelijk – hypothetisch – inkomsten niet in overweging genomen – onontvankelijk

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 59166/12 - 23-08-2016

  (J.K en anderen t. Zweden) Schending artikel 3 EVRM – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling - uitwijzing naar Irak - herkomstlandeninformatie - verergerde situatie in Irak - geen bescherming door overheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.418 - 22-08-2016

  Student – UDN – garant – inkomensvereiste garant – art. 58 Vw. – formele motiveringsplicht – MTHEN – voorlopige maatregelen - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.411 - 22-08-2016

  Art. 9bis Vw. – motivatie niet toegevoegd aan tekst van de beslissing – bijlage van de beslissing niet aan verzoeker betekend – beslissing slechts tegenwerpelijk na betekening – beroepstermijn nog niet ingegaan – beroep niet ontvankelijk – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.188 - 16-08-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen - arbeidsongeschiktheidsuitkering – behoefteanalyse overbodig bij gebrek aan bestaansmiddelen – onvoldoende informatie – arbeidsongeschiktheid niet per definitie tijdelijk – Z.I.V.-wet – Arbeidsovereenkomstenwet - vernietiging

Pagina's