Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 34648/14 - 16-06-2016

  (R.D. t. Frankrijk) Schending artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – geen schending artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) – gender gerelateerd geweld

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.961 - 16-06-2016

  Art. 42quater, § 4, 1° Vw. – einde verblijfsrecht – echtscheiding – uitzondering – huwelijk heeft 3 jaar geduurd, waarvan minstens 1 jaar in België – aanvang echtscheidingsprocedure – feitelijke scheiding is irrelevant - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 15/5771/A - 16-06-2016

  Opvang - beroep tegen weigering verlenging art.7§3 Opvangwet – ouders en 3 minderjarige kinderen – medische problemen – zeker in strijd met menselijke waardigheid dat gezin op straat zou terecht komen – maar wel wettelijke mogelijkheden op menswaardig bestaan uitputten – bevestiging dat KB 2004 niet gekoppeld mag worden aan terugkeer of aan een termijn – gedurende sociaal onderzoek wel opvang nodig – moeten binnen de maand naar OCMW gaan voor aanvraag KB 2004.

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/4094/A - 15-06-2016

  Dringende medische hulp – medisch visum type C – visum niet verlengd – behoeftigheid niet betwist – weigering tot medewerking - art. 3 EVRM – geen opportuniteitscontrole – legaliteitscontrole – territoriale bevoegdheid – toekenning dringende medische hulp

 • Hof van Cassatie - P.16.0604.F - 15-06-2016

  Detentie – invrijheidstelling – art. 72 Vw. – wettelijke bepalingen op de voorlopige hechtenis – art. 425 Wetboek van Strafvordering – advocaat moet houder zijn van een getuigschrift van een opleiding in cassatieprocedures – onontvankelijk – verwerping

 • Raad van State - 235.046 - 14-06-2016

  Inreisverbod – 9ter aanvraag ongegrond verklaard – bevel om het grondgebied te verlaten - attest van immatriculatie raakt niet enkel aan uitvoerbaarheid BGV, maar ook aan verwijderingsmaatregel zelf – tijdelijk en precair verblijfsrecht – na verwerping ten gronde 9ter moet nieuwe beslissing houdende BGV worden genomen – impliciete intrekking BGV - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.738 - 14-06-2016

  Gezinshereniging – bloedverwant in opgaande lijn van een Belg – gezinshereniging niet mogelijk – Belg heeft gebruik gemaakt van vrij verkeer – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – fout van gemeente – art. 20 en 21 VWEU – art. 45 Handvest – schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.744 - 14-06-2016

  Asielzoeker – Dublin III – visum voor Tsjechië – termijn verzoek tot overname – art. 21 Dublin III-Vo. – Eurodac – visuminformatiesysteem VIS – systemen van elkaar onderscheiden – termijn drie maanden – art. 3 EVRM – geen schending - verwerping

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/AR/2593 - 13-06-2016

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis § 1, 2° WBN – negatief advies OM - vijf jaar ononderbroken en wettelijk verblijf in België – art. 7bis §2, eerste lid, 2° WBN – art. 4 KB van 14 januari 2013 - attest van immatriculatie telt principieel niet mee als wettelijk verblijf in het kader van de nationaliteitswetgeving – duidelijke wettekst – geen eigenlijke verblijfstitel van meer dan drie maand – slechts een voorlopig document – attest van immatriculatie is niet gelijk te stellen met bijlage 15 – declaratief en retroactief karakter van het verblijf kan niet worden toegepast op Belgische nationaliteitswetgeving – negatief advies gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.179 - 07-06-2016

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – nood aan behandeling op plaats elders dan oorzaak posttraumatisch stresssyndroom – behandeling trauma onmogelijk bij terugkeer – plaats behandeling – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-63/15 - 07-06-2016

  (Mehrdad Ghezelbash t. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 12 – Afgifte van verblijfstitels of visa – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C-155/15 - 07-06-2016

  (George Karim t. Migrationsverket) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend – Artikel 18 – Terugname van een asielzoeker wiens verzoek in behandeling is – Artikel 19 – Beëindiging van de verantwoordelijkheid – Afwezigheid van ten minste drie maanden uit het grondgebied van de lidstaten – Nieuwe procedure ter bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing

 • Hof van Justitie - C-47/15 - 07-06-2016

  (Sélina Affum t. Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d’appel de Douai) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen – Inverzekeringstelling – Nationale regeling waarbij gevangenisstraf wordt gesteld op illegale binnenkomst – Situatie van ‚doorreis’ – Multilaterale overnameregeling

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 7211/06 - 07-06-2016

  (R.B.A.B. en anderen t. Nederland) Geen schending artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – genitale verminking - Soedan

 • Raad van State - 234.973 - 07-06-2016

  Asielzoeker – beroepsprocedure bij RvV – wrakingsverzoek magistraat – art. 39/66 Vw. – beginselen wraking van toepassing – art. 838 Ger. W. – hogere rechtbank bevoegd – rechten van verdediging – art. 14, § 2 Gecoordineerde wetten van 2 januari 1973 op de Raad van State - art. 28 tot 30 Procedurereglement RvV duiden geen instantie aan - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd voor beoordeling wrakingsverzoek van een van hun magistraten – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.189 - 07-06-2016

  Art. 9 ter Vw. – beschikbaarheid medicatie in land van herkomst verzoeker – vervangingsmedicijnen – valt binnen de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer – art. 8 KB van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – webpagina’s niet vertaald - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.039 - 03-06-2016

  Dublin III – Italië – art. 3 EVRM – AIDA-rapport – gedeeltelijke lezing DVZ – opvang – tijdelijke opvangvoorzieningen voor Dublin-terugkeerders stopgezet – toegang Dublin-terugkeerders tot opvangstructuren - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.072 - 03-06-2016

  Unieburger – werkzoekende – art. 40 Vw. - reële kans op tewerkstelling – voorgelegde werkervaring – beoordeling komt toe aan DVZ – interim tewerkstelling – persoonlijke omstandigheden – beperkte duur werkloosheid – trajectovereenkomst VDAB – geen garantie op werk - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.013 - 03-06-2016

  Asielzoeker – Irak – geloofwaardig profiel – gebrek aan informatie in administratief dossier – e-mail dossierbehandelaar – partijdige en bevoordeelde bewoordingen – substantiële onregelmatigheid – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 85/2016 - 02-06-2016

  Publiek recht - Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Verkrijging door nationaliteitsverklaring - Beletsel - Gewichtige feiten eigen aan de persoon - 1. Veroordeling wegens een inbreuk op de sociale wetgeving - 2. Veroordeling wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.

Pagina's