Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.020 - 29-04-2016

  Asielzoeker – Rusland – Tsjetsjeense origine – verblijfsrecht in Polen - art. 25 en 26 Procedurerichtlijn 2005 – art. 57/6/3 Vw. - art. 48/5, § 4 Vw. – art. 33 en 35 Procedurerichtlijn 2013 – Polen is unieland – “tolerated stay permit” in Polen – geen eerste land van asiel – vrees moet onderzocht worden ten aanzien van Rusland - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.026 - 29-04-2016

  Asielzoeker – Rusland – Tsjetsjeense origine – verblijfsrecht in Polen - art. 25 en 26 Procedurerichtlijn 2005 – art. 57/6/3 Vw. - art. 48/5, § 4 Vw. – art. 33 en 35 Procedurerichtlijn 2013 – Polen is unieland – subsidiaire bescherming in Polen – geen eerste land van asiel – vrees moet onderzocht worden ten aanzien van Rusland - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.028 - 29-04-2016

  Asielzoeker – Rusland – Tsjetsjeense origine – verblijfsrecht in Polen - art. 25 en 26 Procedurerichtlijn 2005 – art. 57/6/3 Vw. - art. 48/5, § 4 Vw. – art. 33 en 35 Procedurerichtlijn 2013 – Polen is unieland – subsidiaire bescherming in Polen – geen eerste land van asiel – vrees moet onderzocht worden ten aanzien van Rusland - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.019 - 29-04-2016

  Asielzoeker – Rusland – Tsjetsjeense origine – verblijfsrecht in Polen - art. 25 en 26 Procedurerichtlijn 2005 – art. 57/6/3 Vw. - art. 48/5, § 4 Vw. – art. 33 en 35 Procedurerichtlijn 2013 – Polen is unieland – subsidiaire bescherming in Polen – geen eerste land van asiel – vrees moet onderzocht worden ten aanzien van Rusland - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 166.825 - 28-04-2016

  Asielzoeker – Rusland – Tsjetsjeense origine – verblijfsrecht in Polen - art. 25 en 26 Procedurerichtlijn 2005 – art. 57/6/3 Vw. - art. 48/5, § 4 Vw. – art. 33 en 35 Procedurerichtlijn 2013 – Polen is unieland – “tolerated stay permit” in Polen – geen eerste land van asiel – vrees moet onderzocht worden ten aanzien van Rusland - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 166.725 - 28-04-2016

  Dublin III – Hongarije – art. 3 EVRM - verouderde rapporten - wetswijzigingen Hongaars asielsysteem– AIDA-rapport – non-refoulement – lijst veilige landen Hongarije – Servië door Hongarije als veilig derde land beschouwd – concept veilige derde land ook toegepast op Dublin-terugkeerders – niet onderzocht of Servië non-refoulement beginsel naleeft – Servië heeft geen werkend asielsysteem – vernietiging

 • Raad van State - 234.577 - 28-04-2016

  KB van 17 september 2014 tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, §3 Vw. – onwettig verblijvend gezin met minderjarig kind – eigen woning – vrijwillige terugkeer – strafsancties – vrijheidsberoving - art. 8 EVRM – GwH 19 december 2013, nr. 166/2013 – vernietiging art. 3, 2° en 3° KB van 17 september 2014 tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, §3 Vw.

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 166.717 - 28-04-2016

  BGV – inreisverbod – bijlage 13sexies – art. 8 EVRM – 8 jaar – partner erkend als vluchteling – minderjarige kinderen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 166.600 - 27-04-2016

  Art. 39/75, tweede lid Vw. – verzoeker noch advocaat verschenen op zitting – aanwezige advocaat wenst loco op te treden na telefonisch contact – geen ‘blauw briefje’ ingevuld - niet aanvaard als geldige aanwezigheid – geen verwittiging van overmacht – verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 50756/13 - 26-04-2016

  (Seagal t. Cyprus) Artikel 5 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – opsluiting met het oog op verwijdering – “due diligence” om de vreemdeling te identificeren – geen stap ondernomen tijdens eerste vijf maanden opsluiting– schending – artikel 3 EVRM

 • Raad van State - 234.528 - 26-04-2016

  Reportage over gedwongen repatriëring – impliciete weigering om inspectieverslagen over het optreden van de politiediensten bij de gedwongen repatriëring van migranten zonder papieren te laten inkijken – aanvraag tot openbaarmaking – art. 19 GW – art. 10 EVRM – geheim gerechtelijk en opsporingsonderzoek – inspectieverslagen maken geen deel uit van strafonderzoek - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-558/14 - 21-04-2016

  (Mimoun Khachab t. Subdelegación del Gobierno en Álava) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 7, lid 1, onder c) – Gezinshereniging – Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging – Stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten – Nationale regelgeving die een prospectieve beoordeling toestaat van de waarschijnlijkheid dat de gezinshereniger zijn inkomsten behoudt – Verenigbaarheid

 • Rechtbank van eerste aanleg / Gent - 16/202/B - 21-04-2016

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis § 1, 2° WBN – negatief advies OM - vijf jaar ononderbroken en wettelijk verblijf in België – art. 7bis §2, eerste lid, 2° WBN – art. 4 KB van 14 januari 2013 - attest van immatriculatie - geen exhaustieve lijst documenten – omzendbrief 8 maart 2013 – declaratief karakter F-kaart – louter administratieve onderbreking verblijfstitels – negatief advies ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 166.209 - 21-04-2016

  Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp – verzoeker in bezit gesteld van A-kaart in het kader van 9ter aanvraag – slechts precair en voorwaardelijk verblijfsrecht – verschillende voorwaarden 9bis en 9ter – aanvraag 9bis vereist geen onwettig verblijf – vernietiging

 • Arbeidshof / Bergen - 2015/AM/222 - 20-04-2016

  Gewaarborgd kraamgeld - gewaarborgde kinderbijslag – gezinshereniging met Belgisch kind – art. 40ter Vw. – geen verblijfsvergunning op moment geboorte van het kind en eerste maanden daaropvolgend – regelmatigheid verblijf vloeit niet automatisch voort uit statuut moeder Belgisch kind – pas recht vanaf voorlopige verblijfsvergunning - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 166.072 - 19-04-2016

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – motiveringsplicht – aandoeningen van banale aard – verschillende behandelingen – zich vergewissen van belang en noodzaak behandelingen – onderzoeksplicht – vernietiging

 • Hof van Cassatie - C.13.0343.F - 15-04-2016

  Art. 39/82, § 1, al. 1 Vw. – RvV als enige bevoegd voor schorsing – art. 39/84 Vw. – voorlopige maatregelen – geen afbreuk aan rechtsmacht burgerlijke hoven en rechtbanken – weigering aflevering visa – arrest RvV niet uitgevoerd – art. 3 EVRM – burgerlijke rechtbank bevoegd – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.932 - 15-04-2016

  Inreisverbod – bijlage 13septies – exceptie van onontvankelijkheid – beroepstermijn – art 39/57, § 1 Vw. – zich bevinden op een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 en 74/9 Vw. op ogenblik kennisgeving – kan niet uit stukken worden achterhaald – beroepstermijn 30 dagen – ontvankelijk – middelen ongegrond - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.957 - 15-04-2016

  Asielzoeker – Irak – onduidelijk gehoorverslag – formele en stilistische gebreken – art. 17, § 1 KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – geen trouwe weergave – onbegrijpelijke zinsconstructies – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.672 - 13-04-2016

  Gezinshereniging - art. 40ter Vw. – familielid van een Belg – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – art. 60 OCMW-wet – sociale tewerkstelling – inkomsten bestaan uit leefloon en een premie – sociale tewerkstelling sluit niet uit dat er sprake is van een effectieve tewerkstelling op basis van een arbeidsovereenkomst - vernietiging

Pagina's