Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 172.982 - 09-08-2016

  Gezinshereniging – familielid van een unieburger - art. 40bis Vw. – huwelijk in België niet erkend – art. 27 WIPR – de plano erkenning buitenlandse authentieke akte – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 172.987 - 09-08-2016

  Gezinshereniging – familielid van een unieburger - bloedverwantschap in neergaande lijn onvoldoende aangetoond - geboorteakte laattijdig geregistreerd – art. 62 WIPR – art. 27 WIPR – toepasselijk recht – juridische grondslag voor niet-erkenning geboorteakte ontbreekt vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 172.989 - 09-08-2016

  Art. 9ter, § 3, 5° Vw. –nieuwe elementen bij nieuwe aanvraag – moeilijkheden om kennis te krijgen van beslissing – ongelukkige gang van zaken heeft geen impact op wettigheid beslissing – BGV – geen motivering over mogelijke schending art. 3 EVRM – vernietiging BGV – verwerping beroep tegen weigering 9ter

 • Raad van State - 235.596 - 09-08-2016

  Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – inreisverbod – geen opheffing of schorsing inreisverbod – terugkeerrichtlijn – kind is geen Unieburger – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – art. 40ter Vw. – recht op binnenkomst nodig voor recht op verblijf – gezinshereniging kan geweigerd worden wegens inreisverbod – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 172.882 - 05-08-2016

  Gezinshereniging – visum type D – art. 10 Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – startbanenproject – recht op werkloosheidsuitkering na beëindiging contract - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 172.876 - 05-08-2016

  BGV – inreisverbod – risico op onderduiking – UDN – schijnhuwelijk – familiaal geweld – Slachtofferrichtlijn - Conventie van Istanbul nog niet in werking op ogenblik beslissing – Slachtofferrichtlijn verplicht niet om verzoekster op het grondgebied te gedogen – zorgvuldigheidsbeginsel – evenredigheidsbeginsel – redelijkheidsbeginsel - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 172.892 - 05-08-2016

  Asielzoeker – Turkije – Koerdische origine – poging tot staatsgreep van 15 juli 2016 - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 172.840 - 04-08-2016

  NBMV – niet-begeleide minderjarige vreemdeling – bevel tot terugbrenging – familie in Oezbekistan – art. 61/14 tot 61/25 Vw. – duurzame oplossing – adequate opvang – IOM-rapport – regelmatig contact met moeder – bewijslast – gedeelde verantwoordelijkheid – eenheid van gezin – IVRK – niet kennelijk onredelijk – ongegrond - verwerping

 • Raad van State - 235.582 - 04-08-2016

  Gezinshereniging – schijnhuwelijk – einde verblijf – BGV – art. 42septies Vw. – fraude – fraus omnia corrumpit – ambtshalve opwerpen rechten van verdediging – hoorrecht – rechtsgevolgen vloeien voort uit bestreden beslissing, niet enkel uit fraude – art. 8 EVRM - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 172.742 - 01-08-2016

  Asielzoeker – Albanië – homoseksualiteit – vage verklaringen – gender – geaardheid – onzekerheid over geaardheid – identiteit – transgender – landeninformatie in dossier te algemeen – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9063/14 en 10410/14 - 21-07-2016

  (Foulon en Bouvet t. Frankrijk) Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – internationaal privaat recht – draagmoederschap – weigering overschrijving van Indiase geboorteakten– geen schending van het gezinsleven – schending van het privéleven van de kinderen

 • EVA-Hof - E-25/15 - 16-07-2016

  (Yankuba Jabbi t. The Norwegian Government, represented by the Immigration Appeals Board) Richtlijn 2004/38/EG — Verblijfsrecht — Afgeleide rechten voor onderdanen van derde landen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56324/13 - 12-07-2016

  (A.M. t. Frankrijk) Artikel 5 §4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – administratieve opsluiting – recht op spoedig beroep over rechtmatigheid van detentie – ruime bevoegdheid van de rechter – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 11593/12 - 12-07-2016

  (A.B. en anderen t. Frankrijk) Artikel 3 – verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling – administratieve opsluiting – schending ten aanzien van het 4jarig kind – Artikel 5 §1 en §4 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – recht op spoedig beroep over rechtsmatigheid van detentie – schending ten aanzien van het kind – Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – schending ten aanzien van het heel gezin

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 33201/11 - 12-07-2016

  (R.M. en M.M. en anderen t. Frankrijk) Schending van artikel 3 wat betreft de administratieve detentie van de kinderen – schending artikel 5 §§ 1en 4 – wat betreft de administratieve detentie van het kind.

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 24587/12 - 12-07-2016

  (A.M. en anderen t. Frankrijk) Schending van artikel 3 – geen schending van artikel 5 §1 – geen schending van artikel 5 §4 – geen schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 68264/14 - 12-07-2016

  (R.K. t. Frankrijk) Onontvankelijk (artikel 3 i.v.m. terugkeer naar Rusland) – schending van artikel 3 (detentie) –schending van artikel 5 §1 – schending van artikel 5 §4 –schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 76491/14 - 12-07-2016

  (R.C. en V.C. t. Frankrijk) Schending van artikel 3 – geen schending van artikel 5 §1 – geen schending van artikel 5 §4 – geen schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 78514/14 - 07-07-2016

  (R.V. t. Frankrijk) Schending artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – asielaanvraag - geloofwaardigheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29094/09 - 05-07-2016

  (A.M. t. Nederland) Geen schending artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) en artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) – artikel 1F VN-Vluchtelingenverdrag

Pagina's