Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Grondwettelijk Hof - 84/2016 - 02-06-2016

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap - Kind geboren tijdens het huwelijk - Onmogelijkheid om aan de rechter te vragen om zijn afstamming vast te stellen ten aanzien van een andere man dan de echtgenoot van zijn moeder die als zijn biologische vader wordt voorgesteld, indien het niet voldoet aan een van de voorwaarden van artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof - 87/2016 - 02-06-2016

  Burgerlijk recht - Afstamming van vaderszijde - Vermoeden van vaderschap - Betwisting door de biologische vader van het kind - Vervaltermijn van één jaar - Startpunt - Ontdekking van het feit dat hij de biologische vader van het kind is - Kind jonger dan twaalf jaar. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 2. Rechten van het kind.

 • Hof van Justitie - C-438/14 - 02-06-2016

  (Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff t. Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 21 VWEU – Vrijheid om te reizen en te verblijven in de lidstaten – Wet van een lidstaat waarbij adellijke voorrechten worden afgeschaft en de toekenning van nieuwe adellijke titels wordt verboden – Achternaam van een meerderjarige onderdaan van die staat, verkregen tijdens gewoonlijk verblijf in een andere lidstaat, waarvan die persoon eveneens de nationaliteit bezit – Naam die adellijke bestanddelen bevat – Woonplaats in de eerste lidstaat – Weigering van de autoriteiten van de eerste lidstaat om de in de tweede lidstaat verkregen naam in het register van de burgerlijke stand in te schrijven – Rechtvaardiging – Openbare orde – Onverenigbaarheid met fundamentele beginselen van Duits recht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.890 - 01-06-2016

  Dublin III – Bulgarije – UDN – art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – non-refoulement – asielprocedure en opvangvoorzieningen – tekortkomingen – standpunt UNHCR – rapporten Amnesty International en ECRE - AIDA-rapport – gezaghebbende bron – verslechtering - MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.891 - 01-06-2016

  Dublin III – Bulgarije – UDN – art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – non-refoulement – asielprocedure en opvangvoorzieningen – tekortkomingen – standpunt UNHCR – rapporten Amnesty International en ECRE - AIDA-rapport – gezaghebbende bron – verslechtering - MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.694 - 30-05-2016

  Art. 9 ter vw. – ongegrond - bevindingen arts DVZ vinden geen steun in bewoordingen van standaard medisch getuigschrift – arts heeft verzoekster niet zelf onderzocht – geen eigen medisch onderzoek – partiële lezing voorgelegd attesten - vernietiging

 • Hof van Cassatie - C.13.0042.F - 27-05-2016

  Staatloze – geen recht op verblijf – GwH 11 januari 2012, nr. 1/2012 –- staatloze die ongewild nationaliteit is verloren – Art. 49 Vw. – verschil in behandeling tussen staatloze en vluchteling ongrondwettelijk – gegrond - cassatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Kortrijk - 15/342/I - 26-05-2016

  Administratieve bijdrage – retributie – art. 9bis Vw. – art. 1/1 Vw. – rechtsbijstand – pro deo – derdenverzet – art. 665, 6° en 668, d) Ger. W. – buitengerechtelijke procedure – procedure op grond van 9bis Vw. valt onder bepalingen art. 665 en 668 Ger. W. – rechtsbijstand heeft ook betrekking op in art. 1/1 Vw. voorziene retributie – derdenverzet ontvankelijk, maar ongegrond

 • Grondwettelijk Hof - 77/2016 - 25-05-2016

  Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming langs vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting door het kind ouder dan 22 jaar - Termijn - Aanvang - Ontdekking van het feit dat de persoon die het heeft erkend zijn vader niet is.

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.363 - 25-05-2016

  Humanitair visum – visum type D – Syriërs – UDN – familie van erkende vluchteling – art. 9 Vw. – meerderjarig kind dat alleen achter blijft – epilepsie - toegang tot de nodige zorgen en medicatie in Gaza – humanitaire situatie in Gaza. –art. 3 EVRM – medische problemen – MTHEN – voorlopige maatregelen – nieuwe beslissing binnen de 5 dagen – schorsing

 • Raad van State - 234.824 - 24-05-2016

  Intrekking subsidiaire bescherming – veroordeling tot gevangenisstraf – begrip ernstig misdrijf – art. 57/6, eerste lid, 6° Vw. - art. 55/4, c) Vw. – individuele omstandigheden – advies over de verenigbaarheid van een mogelijke verwijderingsmaatregel met artikel 3 EVRM – advies is geen aanvechtbare rechtshandeling - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 168.142 - 24-05-2016

  Dublin III – Hongarije – art. 3 EVRM – tacit agreement – AIDA-rapport – non-refoulement – lijst veilige landen Hongarije – Servië door Hongarije als veilig derde land beschouwd – concept veilige derde land ook toegepast op Dublin-terugkeerders – niet onderzocht of Servië non-refoulement beginsel naleeft – Servië heeft geen werkend asielsysteem – standpunt UNHCR – ernstige systematische tekortkomingen in Hongaarse asielprocedure en opvangmodaliteiten – Nederlandse, Oostenrijke, Finse rechtspraak – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38590/10 - 24-05-2016

  (Biao t. Denemarken) Artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – discriminatieverbod i.v.m. het recht op gezinsleven – gezinshereniging – integratievoorwaarde – onrechtstreekse discriminatie op basis van etnische afkomst – schending

 • Rechtbank van eerste aanleg / Antwerpen - AN55.F1.1670-13 - 24-05-2016

  Schijnhuwelijk – valse Nigeriaanse huwelijksakte – prostitutie – partners leiden elk een eigen leven – andere relaties – geen daadwerkelijke gezinssituatie – art. 79bis Vw. – Cass. 14 januari 2014 – valsheid in geschrifte – Cass. 13 januari 2015 – intellectueel vals stuk – fraude – veroordeling tot gevangenisstraf met opschorting

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.848 - 19-05-2016

  Asielzoeker – Irak – medische documenten – schizofrenie – nood aan stabiele omgeving – onmenselijke en vernederende behandeling - art. 48/4, § 2, b) Vw. - toekenning subsidiaire bescherming

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49441/12 - 19-05-2016

  (Kolonja tegen Griekenland) Schending artikel 8 EVRM – inreisverbod – crimineel verleden – geen proportionele inmenging in privé- en gezinsleven – gevestigde migrant

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.864 - 19-05-2016

  Asielzoeker – Syrië – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – misdaden tegen de menselijkheid – wijdverbreide en stelselmatige aanval tegen een burgerbevolking – substantiële bijdrage – uitzonderingsbepaling – technisch directeur stedenbouwkundige dienst – verzoeker maakte geen deel uit van Syrische veiligheidsdiensten – geen individuele verantwoordelijkheid – erkenning

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 1273/2016 - 18-05-2016

  Onwettig verblijf – arrestatie - art. 75 Vw. – gevangenisstraf en geldboete - veroordeling

 • Raad van State - 234.722 - 12-05-2016

  Uitlevering – Turkije – art. 3 EVRM – art. 4 EU-Handvest – art. 33 Vluchtelingenverdrag – non-refoulement – asielzoeker – afwikkeling asielprocedure afwachten alvorens uitleveringsbeslissing wordt genomen – dubbelzinnige houding – risico op onherroepelijke schade – voorwaarde spoedeisendheid voldaan – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 167.406 - 11-05-2016

  Gezinshereniging – verzoeker vastgehouden in gesloten centrum – aanvraag via advocaat bij volmacht – art. 52 KB 8 oktober 1981 – bewoordingen bijlage 19ter vormen geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel – volmacht op rechtsgeldige wijze – overmacht - onmogelijkheid om zich persoonlijk aan te melden – vernietiging

Pagina's