Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 235.342 - 05-07-2016

  Asielaanvraag – niet-inoverwegingname – verzoeker erkend als vluchteling in Griekenland – art. 57/6/3 Vw. – annulatieberoep – RvV heeft annulatieberoep beoordeeld met hervormingsbevoegdheid – schending bevoegdheid rechtscollege raakt openbare orde - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9912/15 - 05-07-2016

  (O.M. t. Hongarije) Detentie - asielzoeker - Iran - risico op onderduiking - proportionaliteit - individuele beoordeling - kwetsbaar profiel - schending art. 5 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 51362/09 - 30-06-2016

  (Taddeucci en McCall t. Italië) Artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – discriminatieverbod i.v.m. het recht op gezinsleven – ongehuwd homoseksueel koppel – weigering gezinshereniging – discriminatie op basis van de seksuele geaardheid –schending

 • Hof van Justitie - C-115/15 - 30-06-2016

  (Secretary of State for the Home Department t. NA) Prejudiciële verwijzing – Artikelen 20 en 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder c) – Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 12 – Verblijfsrecht van familieleden van een Unieburger – Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander – Huiselijk geweld – Echtscheiding na vertrek van de Unieburger – Behoud van het verblijfsrecht van de derdelander die het ouderlijk gezag heeft over de gemeenschappelijke kinderen die Unieburgers zijn

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.949 - 30-06-2016

  Gezinshereniging – visumaanvraag – visum type D – art. 10 Vw. – niet gelegaliseerd huwelijkscertificaat – art. 27 WIPR – verklaringen tijdens asielaanvraag – art. 12bis, § 5 vw. – andere geldige bewijzen – Omzendbrief 17 juni 2009 – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.821 - 29-06-2016

  Asielzoeker – Irak – mantelzorg door familie vereist – echtgenote en zonen met subsidiaire bescherming – zorgbehoevend – soenniet – risico in Bagdad – art. 48/4, § 2, b) Vw. - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.819 - 29-06-2016

  Asielzoekers – Irak – soennieten – Bagdad – mentale problemen zoon – belang van het kind – ernstige medische problematiek – geen beschermingsmogelijkheden Iraakse autoriteiten - erkenning

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.876 - 29-06-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – referentiepersoon niet meer tewerkgesteld bij werkgever – hoorplicht – onvolledige informatie – arbeidsongeschiktheidsuitkering niet uitgesloten door art 40ter Vw. - vernietiging

 • Raad van State - 235.265 - 28-06-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – bestaansmiddelen van familielid – herkomst van de bestaansmiddelen – art. 221 BW – bijdragen in de lasten van het huwelijk naar vermogen – bijdrage is niet hetzelfde als beschikken – geen rekening houden met bestaansmiddelen familielid - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14/7461/A - 28-06-2016

  Terugvordering betaalde kinderbijslag – art. 52 AKBW – kinderen woonden en gingen in Marokko naar school – geen vrijstelling – Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko en de administratieve schikking niet van toepassing – verlengde verjaringstermijn 5 jaar – valse vermeldingen – art. 120 AKBW - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.597 - 27-06-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – verzoeker in Nederland uitgesloten van de vluchtelingenstatus – art. 1 F Vluchtelingenverdrag - uitsluiting – openbare orde – art. 27, lid 2 Burgerschapsrichtlijn – art. 7 EU-Handvest – heropening debatten – verzoek om prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

 • Hof van Cassatie - C.15.0014.N - 27-06-2016

  Staatloze – art. 57 OCMW-wet – art. 98 KB 8 oktober 1981 – art. 159 GW – art. 10 Vw. – geen recht op verblijf – verzoeker kan Armeense nationaliteit verwerven – geen ernstige pogingen ondernomen om Armeense nationaliteit te verwerven – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.599 - 27-06-2016

  Asielzoekers – Irak – attesten UNHCR – erkend als vluchteling in Turkije – geen informatie over omstandigheden erkenning – niet vermeld bij DVZ – desalniettemin ontbreekt essentiële informatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.501 - 24-06-2016

  Dublin III – BGV – repatriëring – visum voor Portugal – heropening leeftijdsonderzoek – originele geboorteakte – UDN – art. 24 EU-Handvest – art. 6, 8 en 27 Dublin-Vo. – waarborgen voor minderjarigen – halfzus in België – daadwerkelijk rechtsmiddel – gerede twijfel over al dan niet meerderjarigheid – ambigue houding DVZ – MTHEN – schorsing

 • Raad van State - 235.211 - 23-06-2016

  KB 11 mei 2015 – lijst veilige landen van herkomst – Art. 57/6/1 Vw. - Albanië – gedeeltelijke vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.316 - 21-06-2016

  Asielzoekster – Servië – seksueel misbruik – geen twijfel aan geloofwaardigheid – dwingende redenen voortvloeiend uit vroegere vervolging – art. 1, C, par. 5 Vluchtelingenverdrag – cessation clause – art. 48/7 Vw. – goede redenen om aan te nemen dat vervolging zich niet opnieuw zal voordoen – zelfredzaamheid – verwijzing naar Franstalige rechtspraak – advies BCHV – geen precedentwaarde – geen toepassing naar analogie – art. 55/3 Vw. - weigering

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brugge - 15/1507/B - 20-06-2016

  Nationaliteitsverklaring – nationaliteit – negatief advies OM – art. 12bis WBN – bewijs talenkennis – art. 1 KB 14 januari 2013 – taalgebruikersniveau A – nodige bewijsstukken voorgelegd – talenkennis ter zitting schiet manifest te kort – geen afbreuk aan voorliggend bewijs – negatief advies ongegrond

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling - 2016/2090 - 20-06-2016

  Detentie – asielaanvraag aan de grens – art. 74/5, § 1, 2° Vw. – BGV – art. 74/6, § 1bis Vw. – asielzoeker heeft Rijk nooit betreden – art. 43, lid 2 Procedurerichtlijn – geen beslissing CGVS binnen de 4 weken – vrijheidsberovende maatregel onwettig

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.111 - 20-06-2016

  Art. 9bis Vw. – integratie – schoolgaande kinderen – gebruik valse familienaam bij asielaanvraag – fraus omnia corrumpit – ontvankelijkheidsonderzoek - uit bewoordingen 9bis blijkt niet dat situaties die het gevolg zijn van bedrog of het eigen handelen van een vreemdeling geen buitengewone omstandigheden kunnen uitmaken – geen weerslag op behandelingstermijn asielaanvraag - strikt onderscheid tussen ontvankelijkheidsonderzoek en onderzoek ten gronde – kennelijk onredelijk – vernietiging

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/AR/2592 - 20-06-2016

  Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – negatief advies – gewichtige feiten eigen aan de persoon – advies staatsveiligheid – aanhanger radicale islam – ondersteuning terroristisch netwerk – geen actuele informatie – niet uit te sluiten dat dit nog steeds geval is – zinloze procedure staatloosheid in verleden – gegrond – nationaliteit niet toegekend

Pagina's