Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.615 - 12-04-2016

  Asielzoeker – Irak – geen grondige analyse veiligheidssituatie Bagdad – COI Focus – bronnen niet meer up-to-date – relevantie conclusies – intern vestigingsalternatief - vernietiging

 • Hof van Justitie - C-561/14 - 12-04-2016

  (Caner Genc t. Integrationsministeriet) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging – Nationale regeling die nieuwe, restrictievere voorwaarden stelt aan de gezinshereniging van economisch niet-actieve gezinsleden van economisch actieve Turkse staatsburgers die in de betrokken lidstaat wonen en er over een verblijfsrecht beschikken – Voorwaarde van een zodanige binding dat er een basis is voor een geslaagde integratie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.662 - 12-04-2016

  Gezinshereniging – echtscheiding - intrekking F-kaart – uitzonderingen – art. 42quater Vw. – hoorplicht – onderzoeksplicht - werknemer en huwelijk meer dan drie jaar geduurd – schending hoorplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.478 - 11-04-2016

  Dublin III – art. 29, lid 3 Dublin III-Vo. - art. 30, lid 2 Dublin III-Vo. – behoud belang – art. 2 en 3 EVRM – Italië – opvang – art. 4, 18 en 19 EU-Handvest - EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland - EHRM 13 januari 2015, nr. 51428/10, A.M.E. t. Nederland – geen concreet opvangprobleem – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.435 - 08-04-2016

  Visum kort verblijf – verlenging – UDN – art. 39/82 Vw. – bevalling zus in België – gewone procedure niet effectief – prima facie onderzoek – art. 33 Visumcode – doktersattest – motiveringsplicht - verlenging omwille van humanitaire redenen – art. 2 en 3 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.304 - 06-04-2016

  Dublin III – Bulgarije – UDN – art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – non-refoulement – asielprocedure en opvangvoorzieningen – tekortkomingen – standpunt UNHCR – rapporten Amnesty International en ECRE - AIDA-rapport – gezaghebbende bron – verslechtering - MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 165.052 - 01-04-2016

  BGV – bijlage 13quinquies – art. 7, lid 1, 1° Vw. - asielzoeker uitgesloten van de vluchtelingenstatus – art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 3 EVRM – niet-terugleidingsclausule – EHRM 15 november 1996, Chahal t. Verenigd Koninkrijk – vrees voor vervolging erkend – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25960/13 - 31-03-2016

  (I.A.A. en anderen t. Verenigd Koninkrijk) Artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – gezinshereniging van Somalische kinderen – weigering – belangenafweging – hoger belang van het kind - onontvankelijk - kennelijk ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 164.811 - 27-03-2016

  Humanitair visum – visum type D – Syriërs – UDN – familie van erkende vluchteling – art. 9 Vw. – Syrische christenen – duur van de gewone procedure kan leiden tot schending art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – ouderdom – medische problemen – bijna volledige familie in België – MTHEN – voorlopige maatregelen – nieuwe beslissing binnen de 5 dagen – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 164.808 - 26-03-2016

  Dublin III – Spanje – UDN – art. 39/82 Vw. – prima facie onderzoek – art. 3 EVRM – art. 4 EU-Handvest - non-refoulement – opvangvoorzieningen – noden van kind – zeer jonge leeftijd – belang van het kind – art. 6 Dublin III-Vo. – EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 164.790 - 25-03-2016

  Asielzoeker – intrekking vluchtelingenstatus – Congo – documenten aangevraagd bij nationale overheid – vrijwillige terugkeer – ongeloofwaardigheid – intrekking

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 48475/09 - 24-03-2016

  (Sakir t. Griekenland) Unanimiteit – schending artikel 3 (verbod op foltering) en 13 EVRM (recht op een effectief rechtsmiddel) – detentieomstandigheden – gebrekkig onderzoek naar de ondergane agressie – artikel 2 EVRM niet van toepassing

 • Raad van State - 11.868 - 24-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – verschillende aanvragen 9bis ingediend – overtollig motief – niet toelaatbaar

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 164.592 - 24-03-2016

  Art. 9bis Vw. – beslissing tot afneming verblijfsvergunning – bijlage 37 – BGV – fraude – ernstige openbare orde feiten gepleegd in Duitsland – inreisverbod – fraus omnia corrumpit – art. 13, § 2bis Vw. – straf in Duitsland uitgezeten – integratie – geen geloof aan verklaringen tijdens asielprocedure – niet van doorslaggevend belang bij regularisatieprocedure – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 43611/11 - 23-03-2016

  (F.G. t. Zweden) Asiel – schending artikel 2 en 3 EVRM – bekering tot het Christendom – verplichting om alle elementen te beoordelen – Grote Kamer

 • Raad van State - 234.228 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – louter administratieve vaststelling – cassatie

 • Raad van State - 234.229 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – louter administratieve vaststelling – cassatie

 • Raad van State - 234.232 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – geen toelichting specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – overtollig motief – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 164.561 - 22-03-2016

  Humanitair visum – visum type D – Syriërs – UDN – ouders van Belgische zoon – art. 9 Vw. – ouderdom - Syrische christenen – Aleppo – financieel afhankelijk van zoon – geen kinderen meer in Syrië – duur van de gewone procedure kan leiden tot schending art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – MTHEN - voorlopige maatregelen – nieuwe beslissing binnen de 5 dagen - schorsing

 • Hof van Justitie - C-161/15 - 17-03-2016

  (Abdelhafid Bensada Benallal t. Belgische Staat) Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Besluit tot intrekking van een verblijfsvergunning – Beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging – Recht om te worden gehoord – Procedurele autonomie van de lidstaten – Ontvankelijkheid van cassatiemiddelen – Middel van openbare orde

Pagina's